• Op landelijk niveau nemen we deel aan diverse overlegplatforms en leveren een inhoudelijke en bestuurlijke bijdrage aan een aantal gelieerde organisaties.
  • Op Europees niveau en in internationaal verband nemen we deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Naast aandacht voor de vrijheid van onderwijs in brede zin hebben we daarbij specifiek aandacht voor de ruimte voor ouders om eigen scholen te stichten of voor het verkrijgen van bekostiging van de overheid.

Samenwerking in Nederland

Stand van zaken per april 2022

Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO)

Dertien pabo’s geven in samenwerking met Verus, aanvullend op het pabodiploma, het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) uit en vormen een inhoudelijk netwerk op het thema christelijk basisonderwijs. De pabo’s en Verus zijn samen met het werkveld en het academische niveau vertegenwoordigd in de Commissie DCBO.

Reglementair doel diploma: Bieden van een garantie voor de kennis, vaardigheden en attitude van (startende) leraren. Als een sollicitant het diploma DCBO heeft, kan een school erop vertrouwen dat deze startbekwaam is om bij te kunnen dragen aan de vormgeving van de identiteit en het levensbeschouwelijke en godsdienstonderwijs in de christelijke en de samenwerkingsschool.

Het aantal DCBO-gediplomeerden bedroeg in het studiejaar 2019-2020 voor de dertien pabo’s gezamenlijk 944.

Namens de pabo’s en Verus is Jacomijn van der Kooij voorzitter van de Commissie DCBO. Eric van der Klugt is secretaris van de Commissie.

Federatie Christelijk MBO

Acht instellingen voor Christelijk middelbaar beroepsonderwijs hebben zich verenigd in de Federatie Christelijk MBO. De Federatie is opgericht om de identiteit van de aangesloten instellingen op een eigentijdse manier vorm te geven en elkaar daarin te versterken. Ruim 80.000 deelnemers krijgen onderwijs in een van de aangesloten instellingen.

De Federatie houdt een expertisecentrum in stand, organiseert conferenties voor alle geledingen en 24-uursbijeenkomsten voor leden van de colleges van bestuur.

Vanuit Verus zijn Berend Kamphuis, Jacomijn van der Kooij en Dico Baars betrokken. Roos Murtagh biedt secretariële ondersteuning.

Narthex en VDLG

Verus ondersteunt Narthex, het tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, dat onder verantwoording van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG) wordt uitgegeven.

Namens Verus is Jacomijn van der Kooij betrokken bij Narthex.

Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR)

De NKSR is onder het mandaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de canonieke erkenningstaak van katholieke schoolbesturen en het goedkeuren van statuten van katholieke scholen en hun ouderverenigingen.

De NKSR is het brede platform van door de RK-Kerk erkende organisaties van besturen, schoolleiders, onderwijsgevenden, identiteitsbegeleiders, ouders, leerlingen en studenten, die de doelstellingen van de NKSR actief ondersteunen.

Vanuit zijn opdracht organiseert de NKSR onder andere bijeenkomsten, themadagen en de Week van het Katholiek Onderwijs, en geeft de raad de Nederlandse Bisschoppenconferentie gevraagd en ongevraagd advies over het katholiek onderwijs.

Namens Verus is Theo van der Zee bestuurslid.

Platform Naar Inclusiever Onderwijs

Verus is een van de initiatiefnemers van het platform Naar Inclusiever Onderwijs. Met het landelijk praktijkplatform wil Verus scholen een plek bieden om hun ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Verus wil via het platform scholen inspireren om stappen te zetten naar meer inclusief onderwijs en hen voorzien van voorbeelden en invoeringsaanpakken.

Namens Verus is Berend Kamphuis lid van de stuurgroep. Marnix Niemeijer is voorzitter.

Platform PO-VO

Regelmatig is er overleg tussen de profielorganisaties en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad over ontwikkelingen in de sector en belangenbehartiging.

Namens Verus nemen Berend Kamphuis en Mark Buck deel aan dit overleg.

Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO)

Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO) heeft het volgende statutair doel. De instelling en instandhouding van een of meer bijzondere leerstoelen onderwijsrecht aan Nederlandse universiteiten of hogescholen en de begeleiding van de docenten die vanwege de stichting worden aangesteld.

Namens Verus neemt Berend Kamphuis zitting in het bestuur en is Peter Sels contactpersoon.

Stichting Christelijk Sociaal Congres (CSC)

Doel van de stichting Christelijk Sociaal Congres (CSC) is het christelijk-sociaal denken en handelen te actualiseren en te stimuleren en met het oog daarop het zelfbewustzijn van christelijk-sociale organisaties te versterken.

Namens Verus is Mark Buck bestuurslid en Berend Kamphuis lid van de raad van toezicht.

Stichting de Katholieke School (SKS)

Stichting de Katholieke School (SKS) heeft als doel het bieden van ondersteuning aan de identiteit van katholiek onderwijs, op het gebied van onderwijs, vorming en onderzoek. Zij financiert onder meer twee leerstoelen onderwijsrecht (Nijmegen en Tilburg) en draagt bij aan een praktijkcentrum professionalisering met hart en ziel.

Namens Verus is Jacomijn van der Kooij contactpersoon.

VKMO - katholiek netwerk

Het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties - Katholiek netwerk is een actief netwerk. Ruim dertig organisaties werken hierin samen om bij te dragen aan een betere samenleving, door de katholieke identiteit op eigentijdse wijze te verbinden met onze samenleving. Het biedt hiervoor een forum voor bezinning, inspiratie en overleg.

Namens Verus is Mark Buck contactpersoon

Samenwerking in Europa

Stand van zaken per oktober 2022

Ecnais

The European Council of National Associations of Independent Schools (Ecnais) zet zich in voor het bevorderen en versterken van onderwijs dat onafhankelijk is van de overheid. Daarnaast doet de raad aan belangenbehartiging in Europees verband bij onder meer het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Namens Verus is Jacomijn van der Kooij contactpersoon.

Internationaal Verband en CoGREE

Het Internationaler Verband für christliche Erziehung und Bildung (IV) / International Association for Christian Education bevordert het christelijk onderwijs door onderlinge uitwisseling, coördineert de belangen van christelijke scholen en geeft stem en gezicht aan christelijke scholen bij de Raad van Europa en de Europese Unie. Het IV heeft leden in diverse Europese landen. Samen met vijf andere internationale organisaties vormt het IV de Coordinating Group for Religion in Education in Europe (CoGREE).

Namens Verus is Jacomijn van der Kooij contactpersoon.

Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC)

Het CEEC is een Europees verband van 29 nationale organisaties voor katholiek onderwijs in 27 Europese landen. Het biedt deze organisaties enerzijds een platform voor uitwisseling en ontmoeting en anderzijds verstaat ze zich als een krachtige promotor en stem van de belangen van het katholiek onderwijs.

De CEEC organiseert onder andere tweemaal per jaar een bijeenkomst voor de hoofden van de nationale organisaties en stimuleert activiteiten en projecten die de identiteit en de belangen van het katholiek onderwijs ondersteunen.

Namens Verus is Theo van der Zee contactpersoon.

Samenwerking in internationaal verband

Stand van zaken per oktober 2022

l’Office International de l’Enseignement Catholique (OIEC)

Het OIEC is de wereldwijde organisatie die zich inzet voor het katholiek onderwijs door een platform te bieden voor uitwisseling en ontmoeting, onderzoeks- en studiebijeenkomsten te organiseren en op te komen voor de belangen van het katholiek onderwijs bij onder andere de Raad van Europa, het Europees Parlement en de Verenigde Naties.

Namens Verus is Mark Buck contactpersoon.

The Global Pedagogical Netwerk (GPEN)

GPEN is een internationaal netwerk van protestantse onderwijsorganisaties, zoals scholen, universiteiten en ondersteunende organisaties. Belangrijkste doel is het wereldwijd bevorderen van vrede door het vormen van een netwerk waarin ervaringen worden gedeeld en men elkaar ondersteunt.

Namens Verus participeren Berend Kamphuis en Jacomijn van der Kooij in dit netwerk.