Doel

Het programma heeft als doel het denken over en het werken in katholiek en christelijk onderwijs en het werk van onze leden in het bijzonder te bevorderen.

Bestedingslijnen

Het Rentmeesterprogramma kent drie bestedingslijnen:

  1. Verus Onderzoeksagenda (leerstoelen, lectoraten, practoraten en externe onderzoeken)
  2. Strategische projecten ten behoeve van het gehele katholiek en christelijk onderwijs (cf. vigerend strategisch beleidsplan
  3. Projecten van en met leden, die het katholiek en christelijk onderwijs ten goede komen

Projecten van en met leden

Wij willen onze leden in de komende jaren nog beter ondersteunen bij vraagstukken die van belang zijn voor het hele katholiek en christelijk onderwijs. We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat de financiering soms verhinderend werkt bij de realisering van dergelijke projecten. Met het Rentmeesterprogramma wil Verus juist ook deze projecten samen met leden kunnen realiseren.

Hoe werkt het?

Je projectvoorstel voor het College van Bestuur van Verus kun je indienen via een van onze adviseurs. Dat kan op elk moment van het jaar. Een van de MT-leden van Verus voorziet het voorstel binnen een week van een pre-advies en zet het door naar het CvB. Het CvB beslist uiterlijk twee weken daarna. Als hiervan moet worden afgeweken, wordt dit door het College van Bestuur met jou of de betreffende adviseur gedeeld.

Beoordeling voorstellen

Voor de beoordeling van projectvoorstellen gelden de volgende (financiële) uitgangspunten:

  • Het betreft een project dat door één of meer leden van Verus samen met één of meer adviseurs van Verus wordt uitgevoerd
  • Binnen het project is er sprake van cofinanciering (een deel van het project (minimaal 50%) wordt bekostigd door het lid/de leden, het overige deel wordt vanuit het Rentmeesterprogramma betaald
  • Het betreft incidentele uitgaven; structurele uitgaven worden niet uit het Rentmeesterprogramma bekostigd

De inhoud van een voorstel moet voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

  • Het project kent een duidelijk te benoemen belang voor het katholiek en christelijk onderwijs
  • Het project kent een duidelijke verbinding met het vigerend strategisch beleid van Verus
  • Het project kent een sterke verbinding met de identiteit van het betreffende lid
  • Het project komt de strategische positionering van Verus ten goede

Ten slotte stellen we er prijs op als bij ieder voorstel ook wordt nagedacht over de manier waarop het uiteindelijke project deelbaar is binnen de vereniging (communicatie, doorontwikkeling e.d.).