Het belangrijkste criterium voor de toekenning van subsidie is dan ook de vraag of het project het protestants-christelijk onderwijs stimuleert.

Steunfonds

Hoe gaat een aanvraag bij het Steunfonds Christelijk Onderwijs in zijn werk?

Download infographic

Thema's

  • Presentie van christelijk onderwijs in de samenleving (dichtbij of ver weg). Het gaat hierbij om manieren, waarop christelijke scholen zich verhouden tot de samenleving. Welke verantwoordelijkheid nemen ze op zich, welke maatschappelijke opdracht stellen zij zich?
  • Hoe de eigen (christelijke) identiteit zich verhoudt tot een visie op de diversiteit in de schoolbevolking of de samenleving. Het gaat hierbij om de vraag op welke wijze de school zich vanuit een eigen identiteit opstelt ten opzichte van leerlingen, leerkrachten, ouders die soms heel divers zijn samengesteld. Ontwikkelt de school activiteiten vanuit die eigen identiteit om met deze diversiteit om te gaan?
  • De wijze waarop de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en de school vorm wordt gegeven. Het gaat hierbij om activiteiten, die de school onderneemt om bijvoorbeeld ouders in de school te halen of anderszins om de band tussen de ouders en de school te versterken.
  • De waarde van het christelijk onderwijs en de legitimering ervan. Veel ledenvergaderingen van schoolverenigingen worden niet goed bezocht. Veel besturen kiezen daarom voor de stichtingsvorm. Los van de vraag of de vereniging blijft bestaan, is de vraag aan de orde op welke wijze de school vormen zoekt om het contact met een deel van de maatschappij dat christelijk onderwijs wenst te onderhouden.

Naast projecten die over deze thema's gaan, is er ruimte voor andersoortige onderwerpen, dit ter beoordeling aan het bestuur, die of vanwege de sympathieke inhoud of vanwege andere redenen ondersteuning verdienen.

Hoe vraag je subsidie aan?

Wil je subsidie aanvragen, vul dan het aanvraagformulier in en mail het naar Hanna Balk, lid namens Verus. Bij haar kun je ook terecht met vragen.

Commissie

  • Frits Hoekstra, voorzitter (namens het VO)
  • Hanna Balk, secretaris
  • Gerdien Bertram-Troost, lid (namens het WO)
  • Jacomijn van der Kooij, lid (namens Verus)
  • Margriet van der Ploeg, lid (namens het PO)
  • Lucas Rurup, lid (namens het HO)