De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging.

Algemene ledenvergadering

De leden van Verus zijn eigenaar van de vereniging. Ze hebben invloed op het beleid via de algemene ledenvergadering. Deze wordt jaarlijks gehouden. Elk lid is hiervoor uitgenodigd en stemgerechtigd, met uitzondering van geassocieerde leden. De algemene ledenvergadering stelt onder andere het meerjarenbeleidsplan vast, de contributie, de jaarrekening en wijzigingen in de statuten.

College van bestuur

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een college van bestuur. Bij goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht horen heldere afspraken en taakafbakeningen. Het Reglement bestuur en toezicht Verus geeft aan hoe het college van bestuur zijn rollen en bevoegdheden invult en in welke relatie het staat tot de raad van toezicht.

Leden college van bestuur:

Raad van toezicht

Stand van zaken per november 2022

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Daarnaast staat hij het college met raad en daad terzijde. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Leden raad van toezicht:

  • Hein van der Loo (voorzitter RvT), burgemeester Almere
  • Kor Dijkema, zelfstandig adviseur
  • Jan Hol, voorzitter CvB Christelijke Hogeschool Ede
  • Marietje Beemsterboer, onderzoeker, adviseur en docent
  • Elies Lemkes, bestuurder en toezichthouder

Statuten

Hier vind je de statuten van Verus.

Klokkenluidersregeling

De medewerkers van Verus moeten het vermoeden van misstanden op een eenvoudige en veilige manier kunnen melden. Dat hebben we vastgelegd in de Regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand bij Verus.