Publicatie-
datum:

2 september 2020

Publicatiedatum: 2 september 2020
Bedrijfsvoering Samen besturen

De wereld wordt steeds complexer, en tegelijkertijd vormen de leerlingaantallen van nu en de toekomst wel de basis voor de begroting, formatie en de (grootte van de) huisvesting. Er komt hierover steeds betere informatie beschikbaar. Denk daarbij aan gegevens over leerlingenstromen en marktaandelen van scholen, demografische en sociaal-economische ontwikkelingen in de omgeving, en kengetallen van gebouwen, zoals bouwjaar en energielabel.

Verus heeft veel van dit soort gegevens gebundeld in de Verus Viewer. Aan de hand van deze kaartentool, in combinatie met verdiepende analyses kunnen wij ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van strategische scholenplanning en huisvesting. De Verus Viewer maakt het inzichtelijk!

Meer grip

Inmiddels is alweer zo goed als duidelijk hoeveel leerlingen er op de teldatum 1 oktober zullen zijn. Viel de instroom mee of tegen? En welk effect heeft dat op de (meerjaren)begroting en de formatie?

Als adviseurs bedrijfsvoering & infrastructuur merken we dat scholenorganisaties steeds meer gevoel willen krijgen bij wat er speelt in de omgeving. Dit om niet verrast te worden door de ontwikkeling van het aantal leerlingen. De instroom van leerlingen, met name in de meer stedelijke gebieden, is erg lastig te voorspellen. Dat heeft onder meer te maken met de keuzevrijheid, die een groot goed is, passend bij onze veelvuldige samenleving. Maar vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering wel een uitdaging!

In de afgelopen tijd hebben we binnen Verus naast leerlingenprognoses een breed palet aan analyses en een tool (de Verus Viewer) ontwikkeld. Daarmee krijgen we meer inzicht in de ontwikkelingen in het heden en verleden. Door met elkaar het gesprek aan te gaan over enerzijds cijfers en kaarten en anderzijds de lokale kennis van de schoolorganisaties zelf, ontstaat er meer grip op leerlingenstromen.

Verleden en heden in beeld

In samenwerking met scholen en besturen proberen we eerst zo goed mogelijk het verleden en heden in beeld te brengen. Hiermee creëren we bewustwording over de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren. Dit doen we onder andere met de Verus Viewer en de volgende analyses:

  • De omgevingsanalyse: we vergelijken voor de afgelopen jaar 8 jaar de ontwikkeling van het aantal leerlingen van scholen in bijvoorbeeld een wijk of plaats. Hiermee ontstaat het inzicht welke scholen het relatief (minder) goed doen.
  • De herkomstanalyse: redenerend vanuit de relevante plaatsen/wijken vergelijken we voor de afgelopen 8 jaar de ontwikkeling van het aantal kinderen: naar welke scholen gaan ze meer en minder? Uit welke gebieden neemt het aantal leerlingen toe c.q. af? Deze analyse wordt vaak aangevuld met kaartmateriaal in de Verus Viewer, bijvoorbeeld door de geografische spreiding van leerlingen voor bijvoorbeeld 2 peildata inzichtelijk te maken. Dit biedt een goed inzicht in de ontwikkeling van het voedingsgebied van scholen.
  • Het cijfermatig en in kaart brengen van de leerlingenstromen tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs: hoe zijn en waren de leerlingenstromen? Wat is er veranderd en welke effecten heeft dat (gehad)? Hoe is het contact (geweest) met de basisscholen in de afgelopen jaren?

Plan de toekomst

Op basis van de uitgevoerde analyses kunnen we beter rekening houden met te maken keuzes tijdens het opstellen van de leerlingenprognoses. Op dit vlak is er niet één waarheid. Daarom creëren we ook overzichten waarin we leerlingenprognoses vergelijken van onszelf met die van Pronexus, DUO en de schooldirecteuren zelf. Hieruit ontstaat ‘het goede gesprek’ om zo in samenwerking tot een zo goed mogelijk beredeneerde leerlingenprognose te komen per locatie. Vervolgens kan de meerjarenbegroting verder worden uitgewerkt, het strategische personeelsbeleid ingericht evenals het (een visie voor) integraal huisvestingsplan. Het is zaak om de leerlingenstromen ‘continu’ te blijven monitoren, ook om snel te kunnen bijsturen, indien noodzakelijk. Inzicht in de data helpt de schoolbestuurder dus om goede strategische beslissingen te nemen.

Heb je interesse om ook samen te werken aan dergelijke analyses? Of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs bedrijfsvoering & infrastructuur.

Gerelateerde berichten