Publicatie-
datum:

17 juni 2020

Publicatiedatum: 17 juni 2020
Onderwijs en samenleving

Slob en Van Engelshoven constateren dat in de afgelopen periode lessen zijn geleerd op het gebied van afstandsonderwijs in het algemeen en voor thuiszitters in het bijzonder. De twee onderwijsministers willen met de PO-Raad, VO-raad, AVS, VNG, de Onderwijsinspectie en ouderorganisaties de mogelijkheden verkennen om afstandsonderwijs in te zetten voor thuiszitters. Ook willen ze met deze groep bekijken op welke manier je online lessen kunt gebruiken voor hybride onderwijs als structurele oplossing. Dit in combinatie met fysiek onderwijs.

Eerste resultaten moeten kort na de zomervakantie beschikbaar zijn. Voor die tijd doen ze een beroep op scholen en ouders om samen het gesprek te voeren over wat nodig is om kinderen weer naar school te laten gaan en of afstandsonderwijs daarbij een oplossing is.

Advies Onderwijsraad

Op 9 juni verscheen het tweede advies van de Onderwijsraad over onderwijs in en na coronatijd. Het eerste advies dateerde van 16 april en ging over korte termijn maatregelen. Het tweede advies kwam op 9 juni uit. In dit advies kijkt de Onderwijsraad wat verder vooruit naar de periode volgend op het begin van het nieuwe school- en collegejaar. De raad geeft de ministers een benadering en een agenda mee om in de komende maanden en jaren beleid te voeren. Wat kan behulpzaam zijn bij de beleidsvoering? Welke onderwerpen staan voorop?

Wat zijn die adviezen?

De Onderwijsraad formuleert drie uitgangspunten voor beleid in de komende maanden
en jaren:

  • Investeren in onderwijs loont
  • Koesteren van elan en bevorderen van leren brengt onderwijs verder
  • De school en universiteit hebben een sociale functie

Volgens de Onderwijsraad horen vijf vraagstukken leidend te zijn voor onderwijsbeleid om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen:

  • Investeer in leraren en schoolleiders
  • Investeer in gelijke kansen
  • Investeer in leesvaardigheid
  • Investeer in arbeidsmarkttoeleiding en een leven lang ontwikkelen
  • Waarborg de functies van toetsing en examinering op overgangen

Reactie ministers van en voor Onderwijs

In hun reactie bedanken minister Slob en Van Engelshoven de Onderwijsraad voor de adviezen en stellen ze vast dat veel aansluit bij reeds ingezet beleid. Nog voor het zomerreces willen de bewindspersonen dieper ingaan op de samenhang tussen de adviezen en het ingezette beleid.

Gerelateerde berichten