Publicatie-
datum:

30 januari 2020

Publicatiedatum: 30 januari 2020
Bedrijfsvoering Juridisch Samen besturen

 

Mag het dienstverband beëindigd worden?

In principe vervalt het opzegverbod tijdens ziekte, als de periode van ziekte tenminste twee jaar heeft geduurd. Of de werkgever daadwerkelijk tot opzegging van het dienstverband mag overgaan, zal sterk afhangen van de specifieke situatie. Zo zal daarbij met name een rol spelen wat het arbeidsongeschiktheidspercentage is van de werknemer en of er met het oog op zijn / haar beperkingen nog herplaatsingsmogelijkheden bij het schoolbestuur zijn.

Zijn deze herplaatsingsmogelijkheden er, dan is de werkgever verplicht om de werknemer na ontslag weer te benoemen voor het percentage dat de werknemer nog kan werken. Zijn deze er niet en is er ook geen herstel te verwachten is binnen 6 maanden, dan kan de werkgever over gaan tot beëindiging van het dienstverband.

Met betrekking tot de beëindiging van het dienstverband, zijn er twee routes die de werkgever kan doorlopen om dit te bereiken. Of er kan een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV Werkbedrijf (hierna: UWV) of er kan in overleg met de werknemer een beëindigingsovereenkomst gesloten worden.

Wordt een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV, dan zullen zij beoordelen of de werkgever tot opzegging mag overgaan. Er wordt dan gekeken of er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn en of er binnen 6 maanden nog herstel te verwachten valt. Is dit niet aan de orde, dan zal het UWV een ontslagvergunning verlenen en kan de werkgever na ontvangst hiervan schriftelijk (met inachtneming van de opzegtermijn) tot opzegging van het dienstverband overgaan. Wel mag de werkgever de proceduretijd die het UWV nodig heeft gehad om een vergunning af te geven, in mindering brengen op de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen (het UWV vermeldt proceduretijd in haar brief). Wel moet er minimaal altijd één maand opzegtermijn voor de werkgever resteren.

Gaan partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar, dan is de werkgever afhankelijk van de medewerking van de werknemer. Stemt de werknemer niet in met de beëindiging van zijn dienstverband, dan zal de werkgever zich alsnog tot het UWV moeten wenden. Ook hierbij dient de opzegtermijn in principe in acht te worden genomen. Wel kan hier eventueel in onderling overleg van worden afgeweken.

Is het verplicht om bij de beëindiging een transitievergoeding te betalen?

Als een werkgever na twee jaar ziekte tot opzegging van het dienstverband overgaat, is de werkgever in principe verplicht om een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

Gaan partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar, dan is de werkgever hiertoe op grond van de wet niet verplicht. Wat dat betreft kan over het betalen van een transitievergoeding en de hoogte hiervan in het kader van de beëindiging door partijen worden onderhandeld. In de praktijk zien we echter toch vaak dat de transitievergoeding aan de werknemer wordt verstrekt, omdat een werknemer anders niet mee zal willen werken aan de beëindiging. Dit heeft dan tot gevolg dat de werkgever zich alsnog tot het UWV zal moeten wenden om het dienstverband te mogen opzeggen. Indien de werkgever dan tot opzegging (met toestemming van het UWV overgaat) zal hij immers alsnog gehouden zijn om de transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

Vanaf 1 april 2020 kan bij het UWV compensatie worden aangevraagd voor de transitievergoeding die is betaald door de werkgever na beëindiging van een dienstverband van een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is geweest. Het maakt daarbij niet uit of de beëindiging tot stand is gekomen door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst of nadat (met toestemming van het UWV) is opgezegd door de werkgever. Wel zal de werkgever aan bepaalde voorwaarden moeten voldaan om voor compensatie in aanmerking te komen. Zie in dat verband

Mocht u naar aanleiding dit artikel of nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Juridische Helpdesk van Verus via [email protected]l of telefonisch via 0348 74 44 60 (van ma t/m vr van 9.00-15.00 uur).

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten