Publicatie-
datum:

6 juli 2022

Publicatiedatum: 6 juli 2022
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs maakt het onder meer mogelijk dat de minister rechtstreeks door middel van een (spoed)aanwijzing kan ingrijpen bij scholen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) wanbeheer. Het wetsvoorstel onderging in de loop van de tijd verschillende belangrijke wijzigingen, die te maken hadden met de definitie van wanbeheer en de criteria voor het kunnen geven van een (spoed)aanwijzing. Het oorspronkelijke voorstel van voormalig onderwijsminister Slob kreeg een negatief advies van de Raad van State, waarop de bewindsman de wet stevig aanpaste. Zijn opvolger, Dennis Wiersma, draaide de aanpassingen, tegen het advies van zijn eigen ambtenaren in, kortgeleden echter weer terug. Dat kwam hem op scherpe kritiek te staan, zowel vanuit de Tweede Kamer als vanuit organisaties als Verus. Opnieuw werd het wetsvoorstel gewijzigd, zij het in beperkte mate, enkele scherpe kantjes gingen er af.

Amendementen

Voor regeringspartijen CDA en ChristenUnie ging dit niet ver genoeg. Zij stelden nog een andere ‘verzachting’ voor, waardoor ingrijpen van de minister bij een overtreding van de burgerschapsopdracht slechts mogelijk is bij een “structurele of flagrante” overtreding. Bij de stemming over het wetsvoorstel werd dit amendement door veel Kamerleden gesteund, waarna een nog grotere meerderheid het wetsvoorstel aannam.

Amendementen van de SGP, die het wetsvoorstel weer terug moesten brengen naar de versie van minister Slob (na het advies van de Raad van State) haalden het bij lange na niet. Een van de amendementen die naast dat van CU/CDA wel werden aangenomen kwam van GroenLinks en ging over het nadrukkelijker informeren en betrekken van de medezeggenschap bij de totstandkoming van beleid. D66 en VVD trokken hun amendement over het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het PO, VO en MBO voor de stemming in.

Ondanks de betekenisvolle verbeteringen die op het laatste moment in de wet zijn doorgevoerd, blijft Verus zeer kritisch. Nut en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond en de rechtsbescherming van scholen blijft onder de maat, onder meer door het gebruik van open normen als “wezenlijk vermoeden” en “flagrante overtreding”. Eerdere formuleerde Verus zijn kritiek samen met andere organisaties ter gelegenheid van de internetconsultatie over het wetsvoorstel en de schriftelijke behandeling in het najaar van 2021. Twee weken geleden stuurden we deze kritische brief.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer, die het voorstel vermoedelijk in het najaar zal behandelen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten