Publicatie-
datum:

15 juni 2022

Publicatiedatum: 15 juni 2022
Onderwijs en samenleving Onderwijskwaliteit Samen besturen

Volgens ons is nut en noodzaak van het voorstel niet aangetoond en ontbreekt het aan voldoende rechtsbescherming van scholen. Wij adviseren de Kamer opnieuw advies te vragen aan de Raad van State. Lees hier de brief.

Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) wil nog makkelijker kunnen ingrijpen als een school ernstig onder de maat presteert. Daarmee slaat de minister adviezen van de Raad van State over het oorspronkelijke wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs in de wind. De aanleiding voor dit wetsvoorstel lag bij een aantal incidenten die zich in het onderwijs hebben voorgedaan. Denk aan de problemen rondom de examens bij het vmbo in Maastricht en de ophef die ontstond rond het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum.

De Raad van State wees erop dat de minister nu al voldoende mogelijkheden heeft om in te kunnen grijpen. Ook de Onderwijsraad stelt in het rapport Grenzen stellen, ruimte laten dat de bestaande mogelijkheden voldoen. Verus liet, samen met andere organisaties ter gelegenheid van de internetconsultatie en de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel in de onderwijscommissie van de Tweede Kamer eveneens weten zeer kritisch te zijn over het wetsvoorstel.

Verruiming mogelijkheden overheidsingrijpen

Toch kiest de minister er niet voor het wetsvoorstel in te trekken of te verbeteren, maar verruimt hij de mogelijkheden van overheidsingrijpen, hoewel ambtenaren van OCW vrezen voor willekeur door ministers, afhankelijk hoe de politieke wind waait. Als het aan Wiersma ligt kan

  • niet alleen een ernstige, maar ook een kleine overtreding die lang voortduurt leiden tot een aanwijzing, een direct ingrijpen door de minister;
  • een enkel incident op het gebied van veiligheid of burgerschap tot hetzelfde gevolg leiden, waar voorheen nog sprake moest zijn van structurele problemen;
  • een redelijk in plaats van een ernstig vermoeden van een misstand aanleiding zijn tot het geven van een nog ingrijpender spoedaanwijzing.

Onze visie

Waar bij het oorspronkelijke wetsvoorstel de nut en noodzaak volgens de Raad van State en Verus c.s. al niet werd aangetoond, geldt dit ten aanzien van het aangescherpte voorstel nog meer. Het wetsvoorstel schept nu nog meer rechtsonzekerheid, schoolbesturen en hangt voortdurend een zwaard van Damocles boven het hoofd. Wat Verus en de andere profielorganisaties VOS/ABB, VBS en VGS betreft:

  • wordt de Raad van State opnieuw om advies gevraagd over het drastisch aangepaste wetsvoorstel;
  • worden op zijn minst de drie hierboven opgesomde wijzigingen door middel van met amendementen teruggedraaid.

Het beste zou zijn als dit wetsvoorstel volledig van tafel verdween.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten