Publicatie-
datum:

20 december 2023

Publicatiedatum: 20 december 2023
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Pleidooi voor het pedagogisch perspectief als uitgangspunt

De profielorganisaties vragen nadrukkelijk aandacht voor een pedagogisch perspectief op onderwijs als basis voor het onderwijsbeleid. In een brief aan de nieuwe commissie voor OCW wordt gevraagd om een betere balans tussen persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie dan nu het geval is. Ook klinkt de vraag om vertrouwen en ruimte voor onderwijsprofessionals. Niet primair om leerlingen de gewenste opbrengsten te laten produceren, maar om leerlingen te bieden wat zij in hun context en met het oog op hun brede ontwikkeling nodig hebben. Onderwijsbeleid, zowel van de overheid als van scholen en hun besturen dient gericht te zijn op het faciliteren van leraren om hun werk op deze manier uit te kunnen voeren.

Zorg voor samenhangende lange-termijnambities

In de brief benoemen de profielorganisaties ook de drie meest urgente problemen in het onderwijs, namelijk de aanhoudende en ongelijk verdeelde lerarentekorten, de dalende onderwijsprestaties in taal en rekenen/wiskunde en de kansenongelijkheid en sociale segregatie in het onderwijs. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zijn gerichte en samenhangende ambities én is een structurele lange termijn bekostiging voor het onderwijs noodzakelijk. De profielorganisaties onderstrepen dan ook het pleidooi van de Onderwijsraad om hiertoe te komen.

Verus over het pedagogisch perspectief

De fascinatie voor prestatie en beheersen – in de maatschappij, het onderwijs en de politiek – heeft de mens en de menselijke waardigheid uit het onderwijs onder toenemende druk gezet. Wat Verus betreft moeten we opnieuw op zoek gaan naar het laten verschijnen van de mens in het onderwijs. Of anders gezegd: naar onderwijs dat bijdraagt aan menswording in de volle breedte en diepte van het menszijn. Dat is de inzet van Verus als het gaat om ‘het pedagogisch perspectief op het onderwijs’.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten