Publicatie-
datum:

6 oktober 2020

Publicatiedatum: 6 oktober 2020
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Er leven echter ook zorgen bij scholen. Problemen die er voor de coronacrisis ook al waren, komen door die crisis extra scherp aan het licht. Denk aan de blinde vlek van de kansenongelijkheid. Denk aan de eenzijdige aandacht voor objectief meetbare prestaties, een recept voor blikvernauwing.

Politieke partijen zullen voor deze problemen oplossingen willen schetsen in hun verkiezingsprogramma’s. In maart 2021 kan Nederland namelijk weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. De voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn al in volle gang. De politieke partijen hebben commissies ingesteld die de kandidatenlijsten samenstellen en de verkiezingsprogramma’s schrijven.

Kernboodschap: meer ruimte voor pedagogisch perspectief op onderwijs

Ondanks de coronacrisis waarvoor we ons nu gesteld zien, gaat het politieke proces door. Daarom werken Verus en de andere profielorganisaties (VOS/ABB, VBS, VGS, LVGS en ISBO) intussen hard door om de belangen van onze leden onder de aandacht te brengen. We vinden namelijk dat er meer balans moet komen in (de verschillende perspectieven op) het onderwijs. Er wordt op dit moment een brede discussie over de toekomst van het onderwijs gevoerd. De profielorganisaties onderstrepen het belang van structurele, doelgerichte investeringen in het onderwijs. Het rapport van McKinsey over de toereikendheid van de bekostiging maakt dat duidelijk.

Toch vertellen zulke rapporten hooguit de helft van het verhaal. Doelmatigheid is belangrijk, maar er is veel kostbaars in het onderwijs dat niet te vangen is in het schema van kosten en baten, investering en resultaat, doel en opbrengst. Verus en de andere profielorganisaties vragen daarom om een publieke herwaardering van het pedagogische perspectief op onderwijs. Wat hebben kwalificatie en socialisatie voor zin, als ze niet gestalte krijgen in de persoon van de leerling, die van binnen uit weet om te gaan met zijn vrijheid en zijn verantwoordelijkheid? Voor die opdracht hebben scholen -publiek gewaardeerde- ruimte nodig, vanuit hun eigen idealen en opvattingen. Die ruimte wordt nu nog veel te veel gezien als een onschuldig speelhoekje. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet.’

1. Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief

Hoe dat pedagogisch perspectief er concreet uitziet in de praktijk? Neem bijvoorbeeld het begrip onderwijskwaliteit. Het wordt vaak uitgedrukt in termen van doelmatigheid en effectiviteit. Hierdoor raakt de intrinsiek pedagogische opdracht van scholen op de achtergrond. Het is daarom nodig dat de balans wordt hersteld waardoor scholen nog meer in staat worden gesteld te werken aan kwalitatief goed onderwijs. Het begrip kwaliteit moet verbreed en verdiept worden. De overheid zou daarom scholen de ruimte moeten geven om het horizontale toezicht (door middel van visitaties) uit te breiden en te versterken.

2. Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte

Een ander voorbeeld is de lerarenagenda. De kern van de pedagogische ruimte zit tenslotte in de relatie tussen de leerling en leraar. Scholen worden ook in de komende jaren geconfronteerd met een lerarentekort. Naast structurele investeringen en regionaal maatwerk is daarom in de komende periode ook inzet nodig om de professionele, pedagogische ruimte te versterken.

3. Geef ruimte om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven

Tenslotte vinden we het van belang om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven. Wij geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is ongeacht talent of beperking. Jonge kinderen verdienen niet pas aandacht in het onderwijs als alle achterstanden eerst zijn gerepareerd. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft. De profielorganisaties roepen daarom de politieke partijen op om dit onderwijsstelsel mogelijk te maken door meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs en daarvoor ruimte te geven in regelgeving voor scholen.

Verus en de andere profielorganisaties willen met deze gezamenlijke standpunten ruimte vragen voor scholen om vanuit diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Zowel in de politiek als in het onderwijs. Lees het volledige verhaal: Geef ruimte aan scholen om vanuit diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten