Publicatie-
datum:

24 maart 2021

Publicatiedatum: 24 maart 2021
Bedrijfsvoering

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Leraren in het primair onderwijs werken vaak én meer over, ervaren een hoge werkdruk en vinden hun werk vaak emotioneel belastend. Met als gevolg dat het ziekteverzuim hoog is. Veel leraren zitten thuis met burn-outklachten en een deel verlaat hierom zelfs het onderwijs. De hoge werkdruk wordt daarbij ook nog versterkt door het lerarentekort. Andersom is het lerarentekort deels het gevolg van de hoge werkdruk. Door deze werkdruk komen leraren niet toe aan de kerntaak: het voorbereiden en geven van onderwijs.

Zware verantwoordelijkheden

Als oorzaak van deze toegenomen werkdruk noemt de Onderwijsraad dat er meer en zwaardere verantwoordelijkheden bij het onderwijs en dus bij de leraren en leraressen zijn neergelegd. Scholen krijgen steeds vaker het verzoek om bij te dragen aan oplossingen voor allerlei maatschappelijke vraagstukken. Al deze extra verantwoordelijkheden betekenen ook extra administratie en verantwoording.

De werkdruk van leraren beheersen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van lerarenteams, schooldirectie, schoolbestuur én overheid. Dat kunnen individuele leraren niet in hun eentje oplossen. De Onderwijsraad adviseert dan ook om in gezamenlijkheid het werk beter af te bakenen, zodat leraren zich kunnen focussen op de kern van hun vak: het geven én ontwikkelen van onderwijs. Om de werkdruk te verlagen en leraren in staat te stellen hun vak goed en met focus uit te oefenen, moet de rijksbekostiging structureel omhoog voor meer menskracht in het basisonderwijs.

In dat verband doet de Onderwijsraad de volgende aanbevelingen:

  • Breng samen (met leraren, schoolleiders en schoolbesturen) in beeld wat nodig is voor goed onderwijs, hoeveel tijd dat kost en wie de uitvoering op zich neemt.
  • Ga bij de verdeling en prioritering van het werk uit van de visie en doelen van de school en bepaal vervolgens welke taken en activiteiten nodig zijn om die te realiseren.
  • Laat het principe los dat één leraar alle lessen in een groep verzorgt.
  • Laat schoolleiders en bestuurders de focus bewaken en scherm de leerkrachten daarmee af van de druk van de omgeving.
  • Verlaag het aantal uren dat leraren voor de klas staan. Daarmee kunnen ze hun lessen beter voorbereiden en hebben ze tijd om te overleggen met collega’s.
  • Om dat te realiseren is er meer personeel nodig en moet de rijksbekostiging omhoog.

Verus leverde inbreng voor dit advies en ziet hierin het nodige terug. Zo steunen wij het pleidooi om bij alle werkzaamheden uit te gaan van een integrale visie op onderwijs(kwaliteit). Verus brengt dit al langere tijd onder de aandacht onder de noemer ‘geïnspireerd goed onderwijs’. Ook deden wij de suggestie om niet te focussen op vermindering van de totale onderwijstijd, maar te zoeken naar verlichting van administratieve taken en een effectievere tijdsbesteding.

Gerelateerde berichten