Publicatie-
datum:

7 juni 2023

Publicatiedatum: 7 juni 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Grondig debat in Eerste Kamer

De Eerste Kamer debatteerde op maandag 5 juni en dinsdag 6 juni met minister Wiersma over de uitbreiding van handhavingsbevoegdheden van de minister als het gaat om het bevoegd gezag van scholen en instellingen. In een bevlogen bijdrage stelde Ruard Ganzevoort (GroenLinks, mede namens de PvdA) kritische vragen over nut en noodzaak van het wetsvoorstel. Hij stelt, net als Verus en de profielorganisaties, dat de onderbouwing wel heel erg dun is.

Senator Maarten Verkerk (ChristenUnie) wilde weten hoe de minister de extra voorlichting van de Raad van State over het wetsvoorstel interpreteert. De Raad van State waarschuwde namelijk dat het wetsvoorstel risico’s voor de rechtszekerheid van scholen bevat. Verkerk vroeg de minister dan ook om een expliciete toezegging om de uitleg van de Raad van State terug te laten komen in de uitvoering van de wet. Met succes: de minister zegde toe dat hij de interpretatie van de Raad van State van een aantal begrippen in het wetsvoorstel deelt, waarmee deze interpretatie onderdeel is geworden van de wetsgeschiedenis. Nu de regering de uitleg van de Raad van State volgt, is wat Verus betreft aan enkele belangrijke bezwaren tegemoetgekomen.

Terughoudend toezicht

Een ander centraal punt in het debat ging over de juridische kwetsbaarheid van de open geformuleerde normen en de handhaafbaarheid. Niet alleen Theo Rietkerk (CDA), maar ook Mirjam De Blécourt-Wouterse (VVD) en Henk Pijlman (D66) vroegen hoe er in de praktijk concreet uitvoering wordt gegeven aan terughoudend toezicht. Minister Wiersma vond dat de vrijheid van onderwijs in uitzonderlijke situaties én in het belang van de leerling beperkt moet kunnen worden. Wel gaf hij aan dat een aanwijzing geven een ultiem middel is, dat alleen ingezet mag worden wanneer er sprake is van wanbeheer. De minister lichtte toe dat het wetsvoorstel op zo'n manier is opgesteld dat de terughoudendheid van optreden gewaarborgd is. Hij noemde bijvoorbeeld de procedure bij een spoedaanwijzing: daaraan moet altijd een rapport van de inspectie ten grondslag liggen.

Voor Peter Schalk (SGP) was de toelichting van de minister onvoldoende. Hij diende daarom een motie in waarin de regering wordt verzocht om de terughoudendheid vorm te geven zoals de Raad van State adviseert. Schalk wilde expliciet van de minister horen dat hij het eerder genoemde kritische advies van de Raad van State zou volgen. Nadat minister Wiersma deze toezegging deed, trok Schalk de motie weer in. De SGP’er stemde desondanks toch tegen het voorstel.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten