Dit is het programma van de opleiding:

DAG 1

Algemene inleiding

Docent: Wim Voorwinden

 • onderwijswetgeving
 • personeelsbeleid in de onderwijswetten (WPO, WVO, Wms)
 • hiërarchie van wet- en regelgeving

Wie van buitenaf naar het onderwijs kijkt wordt overweldigd door de indrukwekkende hoeveelheid wetten en regels. In deze module proberen we daar wat ordening in aan te brengen. Niet elk deel van de wet- en regelgeving heeft hetzelfde gewicht. Sommige delen zijn wel en andere niet aan democratische controle onderworpen. Ook voor het werk van de P&O'er heeft dat gevolgen.

Arbeidsmarkt

Docent: Kees Jansen

 • werving en selectie/sollicitatiecode
 • functiebeschrijvingen
 • vervroegd uittreden
 • het vasthouden van medewerkers
 • deskundigheidsbevordering, competenties
 • krimp en sociale plannen

De arbeidsmarkt van het onderwijs is – net als de totale arbeidsmarkt – altijd in beweging. Hoe zorg je nu dat de school de juiste mensen binnen krijgt en houdt? Dat stelt eisen aan de procedures van werving en selectie, maar ook zicht op doorstroom en uitstroom, en niet te vergeten de demografische ontwikkeling van de eigen regio. In het uiterste geval moet een sociaal plan worden opgesteld.

DAG 2

Arbeidsvoorwaarden

Docenten: Stephanie Loth, Lianne Flierman en Kees Jansen

 • arbeidsvoorwaarden algemeen
 • cao's

In de module arbeidsvoorwaarden worden de specifieke arbeidsvoorwaarden van het (primair of voortgezet) onderwijs besproken. Vergeleken met andere sectoren zijn de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs uitgebreid vastgelegd. Dit heeft geresulteerd in zeer omvangrijke cao’s. In deze module word je wegwijs gemaakt in deze cao. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de verschillende contractvormen, salaris en inschaling, vakantieverlof en andere verlofsoorten en de duurzame inzetbaarheid.

Arbeidsverhoudingen

Docent: Kees Jansen

 • goed werkgeverschap
 • goed werknemerschap
 • medezeggenschap
 • cultuuraspecten

Van zowel werkgever als werknemer mag verwacht worden dat men in de onderlinge verhoudingen redelijkheid en billijkheid nastreeft. Dat krijgt zijn uitdrukking in goed werkgeverschap en goed werknemerschap. De P&O'er vervult daarbij vanuit zijn positie een belangrijke rol. Verder komen aan de orde zaken als organisatiecultuur en medezeggenschap, met name voor wat betreft de bevoegdheden van de personeelsgeleding van de (G)MR.

DAG 3

Arbeidsinhoud

Docent: Kirsten van Boltaringen Roumen

 • gesprekkencyclus
 • dossiervorming
 • disciplinaire maatregelen
 • beëindiging dienstverband

In de CAO staat onder andere beschreven, dat van de werknemer wordt verwacht dat hij de werkzaamheden behorende bij de functie waarin hij is benoemd op zich neemt. De wijze waarop de werknemer zijn functie vervult, kan te wensen over laten. Dit onderdeel van de leergang beoogt de deelnemers inzicht te geven in de aard van functioneringsproblemen van werknemers in het onderwijs en hen aanknopingspunten te bieden voor de aanpak van verschillende functioneringsproblemen. We besteden aandacht aan het opstellen van een gespreksverslag en op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsomstandigheden

Docent: Marco de Vita

 • ziekte en re-integratie
 • arbodienst en bedrijfsarts
 • RIE

Voor al het personeel in het onderwijs zijn de WIA en de Wet Poortwachter van toepassing. In het onderwijs is er daarnaast een eigen regeling en ook in de cao zijn bepalingen opgenomen. Ook kun je in het onderwijs tegen specifieke problemen aanlopen. Als P&O'er zul je met alle regels rekening moeten houden. De zieke medewerker zal moeten worden begeleid, maar daarnaast moet worden voorkomen dat de werkgever onnodig tegen problemen en hoge lasten aanloopt. In deze module komen alle regels en de valkuilen aan de orde.

Opdrachten

Om het rendement voor je werk te verhogen, ontvang je vooraf materiaal om door te nemen. We vragen je aan de hand van het materiaal een paar opdrachten te maken. Je kunt ook een eigen casus inbrengen. De tijdsinvestering vooraf zal per module ongeveer 1,5 uur zijn.

Studiebelasting

De totale studiebelasting van de leergang is ongeveer 30 uur.

Bewijs van deelname

Na de leergang ontvang je een bewijs van deelname.

Voor wie

 • Personeelsfunctionarissen die voor het eerst in het onderwijs werkzaam zijn
 • Personeelsfunctionarissen die binnen de onderwijsorganisatie voorheen een andere rol hadden
 • Bestuurders en directieleden met P&O in hun portefeuille
 • Personeelsfunctionarissen die weer eens behoefte hebben aan een helicopterview over hun werkterrein

Wanneer

De 3-daagse leergang vindt plaats op:

 • Dinsdag 8 oktober 2024
 • Dinsdag 29 oktober 2024
 • Donderdag 14 november 2024

Hoe laat

De lesdagen zijn van 9.30-16.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur). Inclusief lunch.

Waar

Kantoor Verus, Korenmolenlaan 2, Woerden

Prijs

We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk belanghebbenden de opleiding volgen, daarom bieden we deze aan voor een zeer gereduceerd tarief. De kosten zijn €1000 per persoon. Prijs voor niet-Verus-leden: € 1250. Inclusief lunch.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus