Publicatie-
datum:

28 juni 2023

Publicatiedatum: 28 juni 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

Wie al jong op school leert nadenken over belangrijke levensvragen, en over de relatie tussen het eigen leven en de maatschappij waarvan hij/zij deel uitmaakt, kan als mens en burger beter functioneren. Dat is in persoonlijk opzicht van groot belang, omdat het het welbevinden en het gevoel van regie bevordert. Maar ook onze democratie, met vele belangen en verschillende visies, is gebaat bij zoveel mogelijk mensen die kunnen participeren, hun stem laten horen en zó hun steentje bijdragen.

Maar hoewel zo’n beetje de helft van alle leerlingen in het VO naar het vmbo gaat, is de gestructureerde aandacht voor ‘vormende vakken’ veel kleiner dan op de havo en het vwo. Als het gaat over beroepsvoorbereidende opleidingen is vooral het perspectief van de arbeidsmarkt leidend, stelt Wouter Sanderse, docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek en projectleider van Voorbeeldige Bildung in het vmbo in Van12tot18 (juni 2021).

Ook het idee dat je leerlingen die praktisch zijn ingesteld niet teveel moet laten nadenken is behoorlijk dominant, merkt Eva-Anne le Coultre, vakdidacticus/onderzoeker filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en projectleider Filosofie op het vmbo Groningen.

Uitsluiting

Dit raakt aan één van de schaduwzijden van de meritocratie: het automatisme waarmee mensen met een hogere opleiding en een goed betaalde baan, beter dan degenen die dit niet ten deel valt, ook intellectueel en sociaal kapitaal opbouwen. Zodoende slagen zij erin om op cruciale posities in de samenleving hun stem te laten horen. Het risico is dat de belangen van sommigen daarmee boven die van anderen gaan, en deze laatste groep daardoor achterstelling en uitsluiting ervaart.

Daarom zijn initiatieven om vakken als Bildung en filosofie meer aandacht te geven op het vmbo zo belangrijk. Zij laten zien hoe ook met meer praktisch ingestelde leerlingen nagedacht kan worden over welke waarden zij belangrijk vinden en wat ze daarmee willen doen in hun werk en in de samenleving.

Het webinar op 31 oktober gaat hierover.

Datum en tijd

Eva-Anne le Coultre en Wouter Sanderse delen hun inzichten en ervaringen met dit onderwerp en doen suggesties voor de praktijk. Er is gelegenheid om via de chat met elkaar in gesprek te gaan.

We verwelkomen je graag: meld je daarom alvast aan! Dinsdag 31 oktober, 19:30 tot 21.00 uur. Na de zomervakantie volgen praktische details.

Lees meer artikelen over de schaduwkanten van de meritocratie en over andere activiteiten die Verus in samenwerking met Nivoz en Sardes organiseerde.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus