Publicatie-
datum:

19 december 2023

Publicatiedatum: 19 december 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

We hebben met onze samenwerkingspartners uit het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten weer een nieuw gevarieerd programma samengesteld met aandacht voor:

 • de laatste informatie over het overheidsbeleid in Nederland op het gebied van inclusief onderwijs
 • nieuwe good practices en leerervaringen van inclusieve scholen in Nederland
 • goede ondersteuning en passende professionalisering voor inclusiever onderwijs
 • de rol van het gespecialiseerd onderwijs en samenwerking met reguliere scholen
 • bruikbare inzichten en leerervaringen uit het buitenland
 • inclusieve onderwijshuisvesting (nieuwbouw en renovatie)
 • bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten

In de sessies is veel aandacht voor aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Er is volop gelegenheid om inspiratie en kennis op te doen en ervaringen met elkaar te delen.

Programma

Medio maart 2024 verschijnt het programma met meer details.

 • 09.15-10.00 uur - Inloop met koffie & thee
 • 10.00-11.15 uur - Opening en plenair deel
  • Welkom & programma
  • Creatieve opening
  • Bijdrage nieuwe minister voor Onderwijs (uitgenodigd)
  • Panelgesprek over inclusiever onderwijs
 • 11.15-11.30 uur - Wissel met koffie & thee
 • 11.30-12.30 uur - Keuzesessies ronde 1
 • 12.30-13.45 uur - Lunch met informele ontmoeting
 • 13.45-14.45 uur - Keuzesessies ronde 2
 • 14.45-15.00 uur - Wissel
 • 15.00-16.00 uur - Keuzesessies ronde 3
 • 16.00-17.00 uur - Afsluiting met borrel en muziek

Kennis, inspiratie en praktijkvoorbeelden

Na de (creatieve) opening met een korte video zien we uit naar de bijdrage van de nieuwe minister voor Onderwijs (uitgenodigd), gevolgd door een panelgesprek met enkele van onze samenwerkingspartners. Het gesprek richt op de actualiteit en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio.

Daarna volgen drie rondes met ruim 30 sessies. Hierin staan het uitwisselen en bespreken van leerervaringen, successen en vraagstukken centraal bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. De bijdragen richten zich niet alleen op praktijkontwikkeling in scholen maar ook op de rol van samenwerkingsverbanden en gemeenten. Hieronder staat een kleine selectie van wat je onder meer kunt verwachten.

Verschillende soorten sessies

 • buitenlandse ervaringen (o.a. Schotland, Portugal, België, Engeland)
 • specifieke focus op leraren, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, schoolleiders, bestuurders, of juist leerlingen en ouders
 • expertiseontwikkeling in reguliere scholen (professionalisering en ondersteuning van leraren), inzet van onderwijsondersteuners en ICT en methodieken zoals UDL, co-teaching en Lesson Study (met bijdragen van leerlingen zelf)
 • bijdragen vanuit gespecialiseerd onderwijs en lerarenopleidingen (toerusting en ondersteuning van leraren)
 • leiderschap en schoolontwikkeling
 • rollen/taken van intern begeleiders/zorgcoördinatoren
 • verbinding met aanpalende sectoren (o.a. opvang, gezondheidszorg en jeugdhulp)
 • werken aan inclusief onderwijs vanuit samenwerkingsverbanden in het po en vo
 • intensieve samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs inclusief juridische vraagstukken
 • ontwikkelagenda inclusief onderwijs: bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden

Bovendien zijn er sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen. Je kunt in gesprek gaan met de ambassadeurs van het platform (schoolleiders, bestuurders en directeuren/bestuurders van samenwerkingsverbanden), met leden van de werkgroep inclusieve onderwijshuisvesting, medewerkers van het ministerie van OCW en met vooraanstaande buitenlandse experts op het gebied van inclusief onderwijs.

Aanmelden

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende, coördinerende of beleidsontwikkelende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten. Het gedetailleerde programmaoverzicht met alle sessies staat medio maart op de webpagina.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus