Onderwijskwaliteit Samen besturen

Van deze visie vinden we helaas betrekkelijk weinig terug in de verkiezingsprogramma’s. De ChristenUnie is de enige partij die expliciet vraagt om meer ruimte voor persoonsvorming en socialisatie. Verder verwijst ze naar het eigen levensbeschouwelijke pedagogisch perspectief van scholen en heeft aandacht voor het belang van eigen visievorming door de school. Daar reserveert ze ook extra middelen voor.

Waardering van onderwijsprofessionals

CDA, NSC en PVV zeggen meer indirect iets over dit onderwerp, wanneer ze schrijven over de docent als educatief rolmodel die goed is in het onderwijzen met aandacht (CDA), leraren die leerlingen de aandacht moeten kunnen geven die ze verdienen (NSC) en de leraar als zelfstandige en zelfbewuste pedagoog (PVV). ChristenUnie en NSC noemen verder gerichte en planmatige aandacht voor de waardering van de onderwijsprofessional respectievelijk voldoende ruimte die leraren moeten hebben voor het uitoefenen van hun vak. Dergelijke wensen zou je kunnen beschouwen als (nog indirectere) verwijzingen naar het thema goed onderwijs vanuit een pedagogisch perspectief.

Ook de verkiezingsprogramma’s van de VVD, GroenLinks/PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt, Forum voor Democratie en JA21 bevatten dergelijke noties, wanneer zij spreken over ruimte, waardering, autonomie, zeggenschap en/of vertrouwen in relatie tot de leraar. Maar dat zijn dus slechts zeer indirecte verwijzingen. De VVD doet tegelijkertijd afbreuk aan principes van ruimte voor en vertrouwen in de leraar, door te hameren op het gebruik van bewezen effectieve lesmethoden en meer focus op basisvaardigheden in de lerarenopleiding.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus