Publicatiedatum: 3 november 2016

Op 1 juli 2016 trad de Wet huis voor klokkenluiders in werking. Werkgevers met tenminste 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf, de zogenaamde klokkenluidersregeling. Die verplichting geldt ook voor schoolbesturen.

In de 'Modelregeling melden misstand' (klokkenluidersregeling) van Verus zijn de volgende punten opgenomen:

  • hoe met de interne melding wordt omgegaan
  • wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand
  • bij welke daarvoor aangewezen functionaris(sen) het vermoeden van een misstand kan worden gemeld
  • de verplichting voor de werkgever om de melding vertrouwelijk te behandelen, als de werknemer daarom heeft gevraagd
  • de mogelijkheid voor de werknemer om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand

De werkgever is verplicht zijn werknemers de procedure schriftelijke of elektronische te verstrekken. Met daarbij informatie over de omstandigheden waaronder een vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld en over de rechtsbescherming van de werknemer bij het melden van een vermoeden van een misstand. Ook deze verplichtingen zijn in de modelregeling verwerkt.

Stuur mij de 'Modelregeling melden misstand voor PO/VO'

Op dit e-mailadres ontvang je de publicatie.

Copyright © Verus
Op de 'Modelregeling melden misstand' van Verus rust een copyright.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze juridische helpdesk. Hebt u opmerkingen of suggesties in relatie tot dit protocol, dan kunt u terecht bij Peter Dijkmans.