Publicatiedatum: 3 november 2016

De brochure bevat ook de conclusies van ons onderzoek Een brede blik op burgerschap: burgerschapsvorming in het protestants-christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs. We willen hiermee scholen inspireren tot het vormen van een visie op het gebied van burgerschapssvorming en de verbinding met de visie op onderwijs en vorming.

Wat is burgerschapsvorming?

Met burgerschapsonderwijs willen scholen leerlingen stimuleren om vanuit hun identiteit en eigenheid anderen open en respectvol tegemoet te treden en een bijdrage te leveren aan gemeenschappen en de samenleving.

Burgerschapsvorming is zo verweven met het hele onderwijsproces. Het wordt school-specifiek ingevuld, rekening houdend met de leerlingpopulatie en de context van de school.

5 doelen en (denk)vaardigheden
Uit onderzoek van Verus blijkt dat burgerschapsvorming op school vijf doelen heeft, die we impliciet en expliciet zien terugkomen op scholen in het PO en VO:

  1. De wereld ontdekken, kennen en begrijpen zodat deze vergroot wordt en vervolgens reflecteren op de vraag wat dat voor jou persoonlijk betekent ((zelf)kritisch)
  2. Het vormen van betrokken gemeenschappen van mensen die omzien naar elkaar (sociaal-kritisch)
  3. School is een oefenplek in democratisch denken en handelen (democratisch-kritisch)
  4. Morele reflectie en ethisch verantwoord handelen (moreel-kritisch)
  5. Ontwikkeling van de eigen levensbeschouwelijke identiteit en respectvol omgaan met mensen die een andere levensbeschouwelijke achtergrond hebben (levensbeschouwelijk-kritisch)