Publicatie-
datum:

1 juni 2022

Publicatiedatum: 1 juni 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

Aansprakelijkheidsverzekering

Wat verandert er met de aansprakelijkheidsverzekering?

 • De franchise gaat van € 100,- per schadegebeurtenis naar € 500,- per schadegebeurtenis.
 • Dit betekent dat een schade van € 499,- niet voor vergoeding in aanmerking komt. Een gedekte schade van € 500,- of meer wordt volledig vergoed.
 • Er was een eigen risico van toepassing van € 5.000,00 voor letselschade in geval van werkgeversaansprakelijkheid. Het eigen risico wordt nu € 2.500,00 per schadegebeurtenis bij letselschade voor zowel ondergeschikten als leerlingen.
 • De dekking voor vermogensschade (geen letsel en of materiele schade) vervalt.
 • De aanvullende vergoeding in geval van schade aan stageadressen komt te vervallen. Deze schades komen voor rekening van het stageverlenende bedrijf of de ouders van de leerling.
 • De aanvullende vergoeding was voorheen € 100.000,-.
 • NB. verzekerd blijft de aansprakelijkheid voor schade uit een handelen of nalaten van leerlingen in verband met de uitvoer van de stage-activiteiten.
 • De aanvullende vergoeding in geval van schade in de USA of Canada vervalt.

Is er nog dekking voor een schade die heeft plaatsgevonden voordat de polis werd aangepast?

Ja, hiermee wijzigt niets. De dekking wordt niet beëindigd.

Wat is het verschil tussen een franchise en een eigen risico?

Bij een franchise ontvang je het hele schadebedrag bij een gedekte schade als de schade hoger is dan de franchise. Bij een eigen risico blijft een deel van de gedekte schade altijd voor je eigen rekening.

Worden bestaande materiële schades afgewikkeld met de nieuwe verhoogde franchise?

Nee, schades ontstaan en gemeld voor 1 juni 2022 worden afgewikkeld op basis van de voorwaarden die toen van toepassing waren.

Heb ik geen eigen risico bij letselschade die ontstaan en gemeld is voor 1 juni 2022?

Nee, letselschade ontstaan en gemeld voor 1 juni 2022 worden afgewikkeld met het eigen risico dat toen van toepassing was.

Kan ik de huidige franchise en het eigen risico behouden?

Nee, dat is niet mogelijk.

Kan ik het eigen risico en/of de franchise extra verhogen of verlagen?

Nee, dat is niet mogelijk.

Wanneer is de minimumpremie van toepassing?

Deze is van toepassing in het geval het aantal leerlingen op de peildatum, 1 oktober jaarlijks, 456 leerlingen bedraagt. Dit betreft het aantal leerlingen van alle scholen die onder het bestuur vallen.


Ongevallenverzekering: wat verandert er voor jou?

Wordt de dekking uitgebreid?

Ja, met ingang van 1 juni 2022 wordt de traumahulplijn ingezet bij een ongeval.

Wat betekent de traumahulplijn voor onze school?

Bij een ongeval is er hulp voor:

 • De ouder van de leerling
 • De school zelf
 • De leraar van het kind
 • Getuigen van het ongeval die nauw betrokken zijn bij de leerling

Wanneer kan er gebruik gemaakt worden van de traumahulplijn?

 • Overlijden na een ongeval
 • Bij blijvende invaliditeit van 50% of meer nadat een ongeval heeft plaatsgevonden.

Wat is de maximale vergoeding voor deze traumahulpverlening?

Maximaal wordt er € 10.000,- per ongeval vergoed.

Kan ik van de traumahulplijn gebruik maken als het ongeval voor 1 juni 2022 heeft plaatsgevonden?

Nee, dat is niet mogelijk.

Heeft de aanpassing van de voorwaarden invloed op reeds bestaande meldingen van ongevallen van voor 1 juni 2022?

Nee, deze worden afgewikkeld op basis van de voorwaarden die van toepassing waren voor 1 juni 2022.


Doorlopende reisverzekering

Wat verandert er met de doorlopende reisverzekering?

De voorwaarden van de doorlopende reisverzekering veranderen niet. Het noodnummer van de alarmcentrale wijzigt wel.

Het nieuwe noodnummer is: Alarmnummer: +31 (0)10 453 56 25

Kan ik het basisverzekeringpakket opzeggen?

Ja, dat is mogelijk. Hiervoor ontvangen wij graag voor 1 juli as. een getekende opzegging van het bestuur.

Kan ik een onderdeel van het basisverzekeringspakket opzeggen?

Nee, dat is niet mogelijk. Tenzij het de rechtsbijstandverzekering betreft.

Zijn er risico’s verbonden met het opzeggen van het basisverzekeringspakket?

Ja, eventueel niet gemelde aansprakelijkheid schades die hebben plaatsgevonden voor 1 juni 2022 maar gemeld worden na 1 september 2022 komen niet voor eventuele vergoeding in aanmerking. Je hebt dus 3 maanden na 1 juni 2022 de tijd om nog niet gemelde, bij jouw bekende schades, te melden bij de huidige verzekeraar.

Voor nog niet gemelde, bij jouw bekende schades die betrekking hebben op bestuurdersaansprakelijkheid moeten voor 1 augustus 2022 gemeld worden bij de huidige verzekeraar. Na 1 augustus 2022 komen niet gemelde en bekende schade niet meer voor eventuele vergoeding in aanmerking.

Kan ik dit risico verzekeren?

Ja, dat is mogelijk. Hiervoor kan je contact opnemen met Verus.

Waar vind ik informatie over het basisverzekeringspakket en de aanvullende verzekeringen?

Deze kan je terugvinden in het digitale polisdossier die bereikbaar is via: verusverzekeringen.nl

In het digitale polisdossier vind je ook het Verzekeringshandboek dat een overzicht geeft van de belangrijkste polisvoorwaarden en voorbeelden van veel voorkomende schadegebeurtenissen.

Als onze financiële administratie of administratiekantoor niet kan zorgdragen voor het op tijd betalen van de verzekeringspremies zijn wij dan nog wel verzekerd?

Antwoord: Ja, je bent dan nog steeds verzekerd ook als de betaling na de zomervakantie ontvangen wordt door Verus en of Raetsheren.

Ik heb geen inloggegevens, hoe krijg ik toegang tot het digitale polisdossier?

Je kunt dit aanvragen via [email protected].

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten