Publicatie-
datum:

16 september 2020

Publicatiedatum: 16 september 2020
Bestuur en samenwerking Identiteit

Deze kerndoelen en eindtermen leggen vast wat de doelen en inhoud van ons onderwijs zijn, beschreven voor een vak, vakkencluster of leergebied. Zo beschrijven deze doelen wat de leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs moeten weten. Eindtermen gelden voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Hierbij gaat het om de eindexamenprogramma’s (bron: Curriculum.nu).

Ook zal deze curriculumcommissie kijken naar de inrichting van een systematiek waarbij periodiek aanpassingen kunnen worden gedaan aan het curriculum. Het is niet voor niets dat de commissie is aangesteld. Het huidige curriculum met de onderwijsdoelen voor het basisonderwijs stamt uit 2006. In de loop der jaren is het wel enigszins aangepast, maar de vastgestelde onderwijsinhoud is niet meer up-to-date. Eerst volgen de kerndoelen, in een later stadium (vanaf 2021) worden de eindtermen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs onder de loep genomen.

De commissie bestaat uit:

  • Prof. dr. Roel Kuiper, historicus en filosoof en rector aan de Theologische Universiteit Kampen.
  • Dr. Orhan Agirdag, socioloog en universitair hoofddocent onderwijskunde aan de Katholieke Universiteiten Leuven en Universiteit van Amsterdam.
  • Prof. dr. Gert Biesta, onderwijspedagoog en hoogleraar bij National University of Ireland at Maynooth, University of Edinburgh en de Universiteit voor Humanistiek.
  • Prof. dr. Roel Bosker, hoogleraar theoretische en vergelijkende onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Dr. Nienke Nieveen, onderwijskundige, universitair hoofddocent curriculumontwerp en opleidingsdirecteur lerarenopleidingen aan de Universiteit Twente.
  • Prof. dr. Maartje Raijmakers, hoogleraar onderwijswetenschappen en cognitieve ontwikkeling aan de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam.
  • Prof. dr. Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Voor het uitbrengen van dit advies worden onder meer de voorstellen van Curriculum.nu, dat door schoolleiders en leerkrachten is opgesteld, en de werkopdracht van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) bekeken voor bruikbaarheid.

Betere balans

Curriculum.nu maakt zich onder meer hard voor een betere balans tussen kennis, persoonsvorming en leren samenleven. Ook moet er volgens hen een betere aansluiting tussen het primair, voortgezet en vervolgonderwijs komen, meer samenhang tussen vakken gecreëerd worden én een minder vol lesprogramma gemaakt worden zodat er meer ruimte overblijft voor eigen invulling van leerkrachten.

Volgens de brief van minister Arie Slob streeft de commissie ernaar om een eerste advies in november uitgebracht te hebben. Lees hier de volledige kamerbrief. Meer weten over de curriculumcommissie? Kijk dan hier.

Gerelateerde berichten