Publicatie-
datum:

19 mei 2020

Publicatiedatum: 19 mei 2020
Bedrijfsvoering

Een historisch moment. Zo mag de stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRNS) wel genoemd worden. 27 Jaar geleden nadat PvdA-Kamerlid De Cloe een motie indiende voor de aanpassing van het scholenbestand aan de veranderende voorkeuren van ouders, en zeven jaar nadat toenmalig staatssecretaris Dekker de aftrap deed voor het wetsvoorstel, heeft de Senaat het plan aangenomen.

Verus is tevreden

Een groot succes voor minister Slob, die het wetsvoorstel van zijn voorganger grondig aanpaste en vervolgens vol vuur verdedigde. Met de wet verandert de procedure om nieuwe scholen in aanmerking te brengen voor bekostiging. Verus is, na aanvankelijk zeer kritisch te zijn geweest over het oorspronkelijke wetsvoorstel, tevreden over het plan dat nu is aangenomen. Er zijn wat ons betreft nog wel enkele kanttekeningen te plaatsen, maar het wachten is nu eerst op de nadere uitwerking van enkele onderdelen van de wet.

Welke veranderingen?

Met de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen verandert de procedure om nieuwe scholen in aanmerking te brengen voor bekostiging:

  • de voorwaarde dat de nieuwe school behoort tot een erkende richting komt te vervallen
  • de belangstelling voor de nieuwe school moet worden aangetoond met behulp van ouderverklaringen (en in sommige gevallen met een marktonderzoek) in combinatie met gegevens over de verwachte toekomstige ontwikkeling in leerlingenaantallen
  • voorafgaand aan het bekostigingsbesluit vindt een kwaliteitstoets door de Inspectie plaats
  • de initiatiefnemers van de nieuwe school moeten vooraf in overleg treden met bestaande schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de gemeente

Ledenkring Verus

De wet MRNS geldt zowel voor nieuwe aanbieders als voor bestaande besturen. Ook binnen de ledenkring van Verus zullen er besturen zijn die overwegen een nieuwe school te starten die onder de huidige wetgeving niet gestart kon worden. Bovendien wijzigen ook de verzelfstandiging van dislocaties in het primair onderwijs en het starten van nevenvestigingen in het voortgezet onderwijs.

Per 1 juni 2021

De wet treedt in werking per 1 juni 2021. De procedure is dan als volgt: een initiatiefnemer voor een nieuwe school (nevenvestiging / verzelfstandigde dislocatie) kan zich voor 1 juli van enig jaar (jaar 0) “pre-registreren” bij DUO en uiterlijk 1 november van dat jaar zijn definitieve aanvraag indienen. De minister kent vervolgens uiterlijk 1 juni van het jaar daarop (jaar 1) de bekostiging al of niet toe, zodat de school op 1 augustus van het daar weer op volgende jaar (jaar 2) daadwerkelijk kan starten.

Sparren met onze adviseurs?

Verus ondersteunt u graag en kan u adviseren op basis van (ontwikkelingen in) demografische gegevens in uw omgeving, onze kennis van de te volgen nieuwe procedure en de nieuwe voorwaarden voor het starten van een school. Als u wilt sparren over de mogelijkheden die de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen u biedt, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of direct met Auke Vlonk.

Gerelateerde berichten