Publicatie-
datum:

25 oktober 2023

Publicatiedatum: 25 oktober 2023

1. Actieve informatieplicht

Het bevoegd gezag dient de medezeggenschapsraad, ongevraagd, tijdig alle inlichtingen te verstrekken die de medezeggenschapsraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig kan hebben. Deze verplichting geldt voor het bestuur dat namens het bevoegd gezag (de stichting of de vereniging) handelt. Vóór 1 augustus jl. was het de medezeggenschapsraad die van het bestuur deze informatie diende te ontvangen.

In de Wms was tot 1 augustus jl. opgesomd welke informatie de medezeggenschapsraad van het bestuur diende te ontvangen. De meeste besturen verschaffen deze informatie dan ook. Nieuw is dat vanaf 1 augustus op het bestuur de verplichting rust om deze informatie te verstrekken aan de medezeggenschapsraad. In de opsomming van onderwerpen is overigens geen wijziging aangebracht.

2. Onder aandacht brengen instemmings- of adviesbevoegdheid (artikel 7a Wms)

De meeste besturen - op schoolniveau de directies - geven bij het aanbieden van een beleidsdocument aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad aan met welk doel ze dat doen. Ze kunnen vragen om instemming, om advies of het document ter informatie aanbieden. Sinds 1 augustus 2023 moeten besturen (en directies) indien ze een voorstel voor advies of instemming voorleggen aan de medezeggenschapsraad of een geleding, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad of die geleding uitdrukkelijk wijzen op haar instemmings- of adviesbevoegdheid.

In het voorwoord van de geactualiseerde voorbeeldmedezeggenschapsreglementen op onze website vindt u deze drie wijzigingen terug. Ook in de trainingen medezeggenschap besteden wij aandacht aan deze nieuwe verplichtingen. We nemen daarin ook recente ontwikkelingen mee zoals de aankondiging van de minister om de positie van de schoolleider te versterken (brief d.d. 6 juli 2023, Kamerstukken II, 2022/2023, 31293, nr. 692). In de vernieuwde medezeggenschapstraining voor directies gaan daarop wij uitvoerig in. Ons aanbod tref je hier aan.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten