Publicatie-
datum:

16 juni 2021

Publicatiedatum: 16 juni 2021

Wie in een bestuursrechtelijke procedure termijnen laat verlopen, wordt onbarmhartig door het bestuursorgaan of de rechter afgestraft. Dat ondervond een stichting die een natuurgebied wilde beschermen tegen de aanleg van een motorcrossterrein. De mededeling dat de aanleg van een dergelijk terrein werd overwogen was langs elektronische weg gedaan, en dit was de stichting ontgaan. Een paar maanden ná afloop van de inspraakrondes had protest tegen de aanleg geen zin meer. Een beroep op de rechter slaagde niet, en ook bij het Europees Hof voor Rechten van de Mens was men niet onder de indruk van het gegeven dat de mededeling aan de aandacht van de stichting was ontsnapt: digitale bekendmaking is ook bekendmaking, en als je geen digibeet bent of geen toegang hebt tot het internet wordt ook wel enige zelfwerkzaamheid van rechtzoekenden verwacht.

Intussen zit de wetgever niet stil en treedt de nieuwe wet binnenkort in werking. De uitgifte van de digitale publicatiebladen moet plaatsvinden met gebruikmaking van een digitale infrastructuur die door de minister van BZK in stand wordt gehouden. Dit betreft de website www.officielebekendmakingen.nl.

Attendering

Het is de bedoeling dat met deze uniforme wijze van ontsluiting van alle overheidsmededelingen en -kennisgevingen de vindbaarheid makkelijker wordt, omdat er maar één overheidswebsite bijgehouden moet worden. De wet voorziet voorts in een attenderingsservice voor burgers, die erop neer komt dat burgers een elektronisch bericht (e-mail) zullen ontvangen over bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen in de digitale publicatiebladen die betrekking hebben op de eigen woonomgeving. Zij moeten dan wel beschikken over een geactiveerd MijnOverheid-account op het in dat kader opgegeven e-mailadres. Wie dat niet wil, moet het melden.

Ook voor schooldirecties en –besturen is dit interessant. Scholen zullen weliswaar geen min of meer spontane attendering ontvangen (dat geldt alleen voor burgers), maar zullen dan wel een attendering op maat kunnen aanvragen. In verband met bijvoorbeeld huisvesting verdient het aanbeveling in elk geval de publicaties van de voor jou relevante gemeente(n) te volgen. Een beroep op ‘ik wist het niet’ telde al niet, maar nu met de nieuwe wetgeving al helemaal niet meer.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten