Publicatie-
datum:

4 april 2024

Publicatiedatum: 4 april 2024

Er is recentelijk een casus geweest waarbij het bevoegd gezag een werknemer wilde benoemen tot directeur-bestuurder. Kun je hier wat meer over vertellen?

“Een schoolbestuur wilde een directeur-bestuurder benoemen en dat was een werknemer die op dat moment al in dienst was bij de school. Deze werknemer wilde men benoemen tot het dagelijks bestuur: de uitvoerder van de stichting. Voor deze functie is het van belang dat je een – bij voorkeur positief – advies krijgt de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Dit ligt vast in de wet. In dit geval heeft de GMR een advies uitgebracht, maar dit advies bleek uitgebracht te zijn ná de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder. De GMR stelde dan ook de terechte vraag: is ons advies nog wel meegewogen?

Uit de stukken in deze casus bleek dat de directeur-bestuurder in kwestie al was benoemd voordat het advies van de GMR werd uitgebracht. Daarop werd de gang naar de Geschillencommissie ingezet. Deze commissie woog af dat het een belangrijk recht is voor de GMR om te adviseren en dit hoort tijdig te gebeuren zodat hun advies nog meewogen kon worden. Het bestuur is dus niet in redelijkheid tot het besluit van de benoeming gekomen, want het advies van de GMR was er toen nog niet.

De uiteindelijke conclusie van de Geschillencommissie luidt dan ook als volgt: het benoemingsbesluit kan niet in stand blijven. Het schoolbestuur is vervolgens in beroep gegaan tegen deze beslissing. De behandeling van dit beroep vindt in januari 2024 plaats bij de Ondernemingskamer. Mochten zij de beslissing van de Geschillencommissie overnemen, dan kan het zijn dat het hele benoemingsproces opnieuw moet gebeuren.”

Wat zegt de Wet medezeggenschap op scholen hierover?

“Volgens de wetgever moet het advies van de (G)MR worden uitgebracht vóórdat een persoon in kwestie wordt benoemd. Artikel 17 van de Wet medezeggenschap op scholen bepaalt dat het bevoegd gezag op een zodanig tijdstip advies aan de (G)MR vraagt, dat dit advies ook van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.”

Welke les kunnen we hieruit trekken?

“Het is belangrijk dat je elkaar serieus neemt: zowel het bestuur als de (G)MR. Zorg dat je elkaar tijdig betrekt bij zaken waarvoor advies of instemming nodig is. Doe je dit niet, dan kan het verregaande consequenties hebben. Daarnaast is het ook voor de onderlinge verstandhouding van belang dat je elkaar tijdig inschakelt: (G)MR-leden moeten niet het gevoel hebben dat ze maar bij een kruisje moeten tekenen in het proces van besluitvorming. De wetgever vindt het niet voor niets belangrijk dat de (G)MR wordt betrokken: personeelsleden en ouders zijn de dragers van de identiteit van de school. Als je samen met hen betrokken bent bij een benoemingsproces, zorgt dit voor intrinsieke verbondenheid. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de onderwijskwaliteit van de school.”

Hoe helpt Verus scholen hierbij?

“Het tijdig betrekken van de (G)MR bij besluitvorming door het bevoegd gezag, is een van de aspecten die regelmatig terugkomt in onze (G)MR-trainingen. We zien de laatste tijd hierbij ook steeds vaker bestuurders en directeuren aanschuiven, zodat we gezamenlijk het goede gesprek hierover kunnen voeren. Het is voor hen namelijk ook van belang om te weten welke bepalingen gelden voor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Daarnaast laat deze betrokkenheid zien dat je niet tegenover elkaar staat, maar juist samenwerkt aan een goede school. Verus wil dan ook graag die gezamenlijkheid blijven benadrukken.”

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten