Publicatie-
datum:

6 maart 2024

Publicatiedatum: 6 maart 2024

Als een leerling de schoolregels overtreedt, kan een school is sommige gevallen de leerling definitief verwijderen. In de wet staat niets over de gronden voor verwijdering. Daarom leggen scholen dit meestal zelf vast in de schoolgids of een apart verwijderingsprotocol. De belangrijkste gronden voor verwijdering zijn:

  • wangedrag van de leerling, waardoor de rust orde en veiligheid op school in gevaar komt;
  • wangedrag van de ouders;
  • handelingsverlegenheid van de school, waardoor de school niet in staat is om aan de onderwijsbehoeften van een leerling te voldoen;
  • onvoldoende leerprestaties, waardoor een leerling moet afstromen naar een andere onderwijssoort die de school niet aanbiedt.

Juridisch kader verwijdering voortgezet onderwijs

Voor het verwijderen van een leerling geldt een procedure die in de wet is vastgelegd. Voordat de school besluit een leerling van school te verwijderen, moet het bevoegd gezag van de school:

  • Ouders/verzorgers in de gelegenheid stellen te worden gehoord (art. 8.15 lid 7 WVO 2020).
  • In overleg gaan met de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen. Tijdens dit overleg kan een leerling worden geschorst (art. 8.15 lid 3 WVO 2020).
  • Een andere school met vergelijkbaar onderwijs vinden die bereid is de leerling toe te laten (art. 8.15 lid 2 WVO 2020).

Besluit definitieve verwijdering

Nadat de school de bovenstaande stappen heeft gevolgd kan het een besluit nemen tot definitieve verwijdering. De school moet dit besluit met opgave van redenen en de mogelijkheid tot bezwaar schriftelijk aan de ouders/verzorgers bekend maken (artikel 8.15 WVO 2020).

Er moet door de verwijderende school, een andere school gevonden zijn, die bereid is de leerling toe te laten en in te schrijven (artikel 8.15 lid WVO 2020).

Bezwaar tegen verwijdering

Ouders/verzorgers kunnen binnen zes weken na het definitieve besluit bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school (artikel 8.8 lid 6 en artikel 8.15 lid 5 WVO 2020). De school moet hen in dat geval nogmaals horen. Op die manier kunnen ouders/verzorgers hun bezwaar toelichten en bijvoorbeeld de rapporten en adviezen bekijken die de school heeft opgesteld (artikel 8.8 lid 6 en artikel 8.15 lid 7 WVO 2020). Gedurende deze bewaarprocedure kan het bevoegd gezag de leerling de toegang tot de school ontzeggen (artikel 8.15 lid 2 WVO 2020).

Binnen vier weken na ontvangst van het bewaarschrift beslist het bevoegd gezag opnieuw over de verwijdering (artikel 8.8 lid 6 WVO 2020 en artikel 8.15 lid 7 WVO 2020). Als het bevoegd gezag van de school het besluit handhaaft, dan is het gevolg daarvan dat de leerling alsnog de school dient te verlaten.

Kwestie voorleggen

De ouders/verzorgers kunnen eventueel de kwestie tegelijkertijd voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), verbonden aan de stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht. Indien daarvoor door de ouders/verzorgers wordt gekozen, dan neemt de school pas een beslissing op het bezwaar, tot dat de Geschillencommissie passend Onderwijs een oordeel heeft uitgesproken. Vervolgens kunnen de ouders/verzorgers de kwestie nog, en eventueel gelijktijdig, voorleggen aan de rechter. Bij een bijzondere school, bijvoorbeeld een katholieke school, of protestants-christelijke school, kunnen zij terecht bij de civiele rechter en bij een school voor openbaar voortgezet onderwijs kunnen de ouders kwestie aan de bestuursrechter voorleggen.

Dit artikel werd geschreven door mr. Marco De Vita, jurist Arbeidsrecht- en Onderwijsrecht bij Verus Juridisch.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten