Publicatie-
datum:

27 september 2023

Publicatiedatum: 27 september 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Over de structuur van Verus

Verus is een vereniging waar ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bij zijn aangesloten. Verus inspireert, begeleidt en ondersteunt bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders gericht op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van leerlingen en studenten, als dienst aan de samenleving. Dit doet zij met meer dan 90 medewerkers.

Verus zet zich in voor geïnspireerd goed onderwijs en de vrijheid van onderwijs, behartigt de belangen van leden bij de politiek en staat leden door middel van dienstverlening bij in vraagstukken over onder meer juridische kwesties, governance, onderwijskwaliteit, levensbeschouwing en bedrijfsvoering.

De leden zijn Verus. De leden maken de vereniging – in gezamenlijkheid. Bezien vanuit governance zijn de leden van Verus de eigenaar van de vereniging. Ze hebben invloed op het beleid via de algemene ledenvergadering. Deze wordt jaarlijks minimaal eenmaal, maar in de regel tweemaal, gehouden. Elk lid is hiervoor uitgenodigd en stemgerechtigd, met uitzondering van geassocieerde leden. De ALV stelt onder andere het meerjarenbeleidsplan, de contributie, de jaarrekening en wijzigingen in de statuten vast. De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het tweehoofdig (collegiaal) college van bestuur (CvB). De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Daarnaast staat hij het college met raad en daad terzijde. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van de RvT.

Profiel Raad van Toezicht

Het gehele profiel (het algemene profiel van de RvT en de functiespecifieke profielen) vind je hier. Op deze pagina vind je alle informatie over de ontstane vacatures, de bijbehorende vergoeding en de sollicitatieprocedure.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten