Publicatie-
datum:

27 november 2019

Publicatiedatum: 27 november 2019
Bedrijfsvoering Samen sterker

Een Europese aanbesteding moet aan verschillende wet- en regelgeving voldoen:

  • de Aanbestedingswet 2012
  • Gids Proportionaliteit
  • en aanverwante regelgeving

Als naar mening van een (potentiële) inschrijver, die belang heeft bij een aanbesteding, een onderwijsorganisatie tijdens de aanbestedingsprocedure niet zorgvuldig handelt, kan deze bij de vereniging waar de aanbestedende dienst bij is aangesloten (in ons geval; Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) een klacht indienen.

Zo werkt het

Een medewerker van Verus die niet betrokken is bij de betreffende aanbesteding neemt de klacht onafhankelijk en met frisse blik in behandeling. Hij of zij brengt daarover een advies uit aan de onderwijsorganisatie.

Een klacht moet tijdig worden ingediend via een email aan [email protected]. In de klacht motiveert de (potentiële) inschrijver op welke punten hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. De klacht dient als zodanig herkenbaar te zijn en heeft betrekking op concrete aspecten van de aanbesteding.

Voorbeelden waarover geklaagd kan worden

  • het niet-naleven van een eventuele aanbestedingsplicht;
  • de keuze voor de wijze van totstandkoming overeenkomst / keuze procedure;
  • vraagstukken van (on)gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit;
  • gunningcriteria (weging, relatieve gewicht, volgorde van belang);
  • motiveringsklachten

Gevolgen

Wordt er een klacht ingediend, dan zet dat een aanbestedingsprocedure niet stil. De onderwijsorganisatie is vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van de aanbestedingsprocedure. Een (potentiële) inschrijver kan na het doorlopen van de procedure via Verus, de klacht vervolgens voorleggen aan de -door de overheid ingestelde- Commissie van Aanbestedingsexperts.

Verus kan een (potentiële) inschrijver of onderwijsorganisatie ook voorstellen om de klacht voor bemiddeling of advies voor te leggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts, voordat dat door de onderwijsorganisatie wordt beslist.

Als een klager ook een kortgeding heeft aangespannen, zal de behandeling van de klacht opgeschort worden tot na de uitspraak van de voorzieningenrechter. Als naar aanleiding van de klacht de onderwijsorganisatie corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, wordt dit aan alle belanghebbenden kenbaar gemaakt. Wordt de klacht niet terecht bevonden, dan wordt dit schriftelijk gemotiveerd aan de klager meegedeeld.

Vragen of opmerkingen

U kunt Verus benaderen voor het instellen van een klachtenmeldpunt in uw aanbesteding.

Over Verus afdeling Ledenvoordeel – inkoop en aanbesteden

Verus ondersteunt leden als begeleidende dienst op het gebied van inkoop en (Europese) aanbestedingen, naar tevredenheid van onze leden. Wij adviseren u om bij het aangaan van een inkooptraject gebruik te maken van onze gratis algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten