Publicatie-
datum:

13 november 2020

Publicatiedatum: 13 november 2020
Identiteit

Op basis van gesprekken met leden in het netwerk Onderwijs & Zorg onderschrijft Verus de belangrijkste bevindingen uit het eindrapport van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (het NRO). Het NRO schrijft in haar eindrapport over de evaluatie van passend onderwijs dat de stelselwijziging passend onderwijs heeft geleid tot een minder complexe en minder starre organisatie van de ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Veel scholen zijn positief over de flexibeler inzet van middelen en de eigen keuzes die ook zij kunnen maken. Dit past ook bij de diversiteit van de scholen in onze achterban. Ze kunnen daardoor (vaak) meer leerlingen dan voorheen ondersteunen met hetzelfde budget. Op het niveau van het stelsel heeft het geleid tot een betere organisatie van de extra ondersteuning. In de meeste regio’s is er een dekkend aanbod.

Inclusiever onderwijs

Het NRO plaatst ook de nodige kritische kanttekeningen bij de uitvoering van passend onderwijs. Scholen hebben bijvoorbeeld last van bureaucratie. Voor leraren en ouders heeft de stelselwijziging de verwachtingen niet waargemaakt. Daarom vindt het NRO het onder meer nodig dat de handelingsvrijheid van de docent wordt vergroot en er meer ruimte komt om regionale samenwerking mogelijk te maken. Verus onderschrijft op hoofdlijnen deze bevindingen van het NRO, zodat scholen vanuit de huidige stand van passend onderwijs verder kunnen bouwen naar nog inclusiever onderwijs.

Verus pleit samen met de andere profielorganisaties voor ruimte om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven. Wij geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is ongeacht talent of beperking. Jonge kinderen verdienen niet pas aandacht in het onderwijs als alle achterstanden eerst zijn gerepareerd. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft. De profielorganisaties roepen daarom de politieke partijen op om dit onderwijsstelsel mogelijk te maken door meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs en daarvoor ruimte te geven in regelgeving voor scholen. Het is een goede zaak dat minister Slob het streven naar inclusiever onderwijs nadrukkelijk een plek geeft in zijn verbeteraanpak.

Pedagogisch partnerschap

Een belangrijk aandachtspunt in de evaluatie is de relatie tussen ouders, kinderen en de school. Een goede relatie opbouwen met ouders wordt door veel scholen als lastig ervaren. Daarnaast is een kwart van de ouders niet tevreden over passend onderwijs, zo concludeert het NRO. Toch loont het om met het team een visie te ontwikkelen op het gedeelde partnerschap. Als ouders en school elkaar vinden in het gemeenschappelijke doel, kunnen zij namelijk het beste voor het kind bereiken, blijkt uit het onderzoek Pedagogisch partnerschap bij Passend Onderwijs, dat onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Verus verrichtte.

Een opvallende conclusie in het rapport is dat er geen verschil in aanpak zou moeten zijn tussen leerlingen mét en zonder ondersteuningsbehoeften, evenmin tussen regulier of speciaal onderwijs. Dat blijkt ook uit de voorbeeldscholen die zijn onderzocht. Die variëren van een reguliere dorpsschool, tot multicultureel basisonderwijs, speciaal onderwijs tot een vmbo-school. Een goede relatie met ouders is een vorm van -breed geïnterpreteerde- professionaliteit van de leerkracht, die gelukkig zijn vruchten afwerpt. Investeren in een band met de ouders is ook een vorm van preventie, een investering die zich later terugbetaalt. Dat effect is mogelijk nog groter voor de ouders van leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Een goed contact leggen, inzetten op meer informele momenten maken dat een serieus gesprek beter gevoerd kan worden. Een goede relatie geeft vertrouwen en voorkomt veel problemen. Naast de houding van het team in school verwachten wij dat zogenaamde ouderondersteuningspunten kunnen bijdragen aan betere samenwerking. In dit pedagogisch partnerschap zijn school, kind en ouders gezamenlijk eigenaar van het ontwikkeling(plan) van de betreffende leerling.

Lees de brief die Verus samen met VOS/ABB, VGS en ISBO naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gerelateerde berichten