Publicatie-
datum:

6 oktober 2021

Publicatiedatum: 6 oktober 2021
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Vragen die hierbij worden gesteld zijn bijvoorbeeld hoe er vormgegeven kan worden aan het bovenschools-management? Hoe groot zou een college van bestuur moeten zijn van een organisatie van onze omvang? Wat betekent dat voor de omvang van staf of ondersteuning? Hoe zit het met de mandatering en verantwoordelijkheden van de schoolleiding? De redenen om hierover na te denken lopen uiteen: soms is het op verzoek van de inspectie, soms komt het voort uit de noodzaak om te reorganiseren, maar vaak uit de behoefte naar een betere aansluiting tussen de structuren en de nieuwe ambities van de organisatie.

Complexe puzzel

In ons advieswerk komen we dan steeds tot dezelfde conclusie: er is geen simpel antwoord mogelijk op deze complexe vraag. Topstructuren bestaan uit allerlei radars en scharnieren die efficiënt met elkaar moeten samenwerken. Sommige schoolbesturen kiezen juist voor een flexibelere sturing en structuur, waarbij er veel ruimte is voor de eigen invulling van de professionals. Anderen kiezen juist voor een meer centraal gestuurde benadering. Het is daarom vaak een complexe puzzel tussen de sturingsfilosofie, vertaling naar verantwoordelijkheden, ruimte geven aan de professionals en de ambities van de schoolorganisatie.

Middels het onderzoek beogen we te komen tot een meer algemeen beeld over de inrichting van de topstructuren bij onze leden. Hoe is bijvoorbeeld het bestuur georganiseerd? Is er sprake van stafondersteuning of worden taken als personeelsadministratie juist uitbesteed? Op welke wijze is het managementteam ingericht? Daarnaast willen wij een aantal concrete handvatten meegeven voor het ontwerpen van een organisatiestructuur.

Mocht je interesse hebben in dit onderzoek of mee willen doen? Neem dan gerust contact op met Sander Klaasse.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten