Publicatie-
datum:

26 juni 2024

Publicatiedatum: 26 juni 2024

Er is recentelijk een casus geweest waarbij het bevoegd gezag een school per 1 augustus 2024 wilde sluiten. De MR was het daarmee niet eens. Kun je hier wat meer over vertellen?

“Een schoolbestuur heeft besloten om een school per 1 augustus 2024 te sluiten. Een dergelijk besluit is adviesplichtig. Dat wil zeggen dat de MR op een zodanig tijdstip om advies wordt gevraagd, dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. Zo is dat in de Wms geregeld. In deze casus had het schoolbestuur de ouders van de leerlingen al een brief gestuurd, waarin de sluiting van de school werd aangekondigd, vóórdat de MR hierover om advies was gevraagd. Het schoolbestuur gaf aan dat het vanwege te weinig leerlingen en onvoldoende kwaliteit van het onderwijs van plan was om de school -vrijwillig- te sluiten. Vrijwillig, omdat er juridisch gezien nog mogelijkheden waren om de school langer open te houden.

De MR heeft deze situatie ter beoordeling voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Daarbij werd door de MR ingebracht dat het bevoegd gezag het besluit niet in redelijkheid heeft kunnen nemen. Het adviestraject met de MR is niet zorgvuldig gevolgd, waardoor de MR geen wezenlijke invloed meer kon uitoefenen op het besluit. En dat is nu juist een belangrijk doel van het adviesrecht. Als het bestuur wél tijdig om advies had gevraagd, had de MR geadviseerd om de school minimaal open te houden tot 1 augustus 2025 en na te gaan welke mogelijkheden er voor de school zijn om toch voor de langere termijn open te blijven.

Grote negatieve gevolgen

Het schoolbestuur erkende dat de communicatie beter had gekund, maar bleef bij de stelling dat de sluiting van de school redelijk is. Gelet op de herstelopdrachten van de inspectie, het aantal leerlingen en de financiën is sluiting onontkoombaar. De LCG WMS oordeelt vervolgens dat het advies van de MR niet tijdig is gevraagd en kon daardoor niet meer van wezenlijke invloed zijn op het handelen van het bevoegd gezag. Reeds op grond van deze ernstige procedurele gebreken zijn de belangen van de MR dermate ernstig geschaad, dat reeds hierdoor het bevoegd gezag niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. Daarnaast overweegt de LCG WMS dat bij afweging van alle betrokken belangen het bevoegd gezag niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten om de sluiting al per 1 augustus 2024 te laten plaatsvinden. De aankondiging van het schoolbestuur begin 2024 richting ouders en leerlingen resulteert in grote negatieve gevolgen voor leerlingen en personeel.

Een duidelijke uitspraak van de LCG WMS. Toch haalt de Ondernemingskamer (OK) in hoger beroep een streep door deze uitspraak. De OK stelt vast dat het bevoegd gezag ‘de medezeggenschap zeldzaam fundamenteel heeft veronachtzaamd’ door niet tijdig advies te vragen aan de MR. Hoe ernstig de OK dit ook acht, toch dient er een inhoudelijke beoordeling van het opheffingsbesluit plaats te vinden. Bij deze beoordeling dient nagegaan te worden of door het niet vragen van het advies de belangen van de school of de MR ernstig worden geschaad. Na weging van de belangen van zowel het bevoegd gezag als de MR is de OK uiteindelijk van oordeel dat het bevoegd gezag in redelijkheid tot het opheffingsbesluit heeft kunnen komen.”

Wat zegt de Wet medezeggenschap op scholen hierover?

“Volgens de wetgever moet het advies van de MR worden uitgebracht vóórdat een opheffingsbesluit door het bevoegd gezag wordt genomen. Artikel 17 van de Wms bepaalt dat het bevoegd gezag op een zodanig tijdstip advies aan de MR vraagt, dat dit advies ook van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. In deze situatie is ook van belang wat de Wms bepaalt over de bevoegdheid van de geschillencommissie bij het niet vragen van een advies door het bevoegd gezag. In artikel 34 van de wet is geregeld dat de MR dan alsnog haar advies dient te formuleren, waarna de geschillencommissie moet beoordelen of het bevoegd gezag bij het niet vragen van het advies van de MR bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen”

Welke les kunnen we hieruit trekken?

“Het is belangrijk dat je elkaar serieus neemt: zowel het bestuur als de MR. Zorg dat je elkaar tijdig betrekt bij zaken waarvoor advies of instemming nodig is. Doe je dit niet, dan kan het verregaande consequenties hebben. Daarnaast is het ook voor de onderlinge verstandhouding van belang dat je elkaar tijdig inschakelt: MR-leden moeten niet het gevoel hebben dat ze maar bij een kruisje moeten tekenen in het proces van besluitvorming. Zeker bij een ingrijpend besluit als het opheffen van een school is het van belang dit in gezamenlijkheid te doen.”

Hoe helpt Verus scholen hierbij?

“Het tijdig betrekken van de MR bij besluitvorming door het bevoegd gezag, is een van de aspecten die regelmatig terugkomt in onze (G)MR-trainingen. We zien de laatste tijd hierbij ook steeds vaker bestuurders en directeuren aanschuiven, zodat we gezamenlijk het goede gesprek hierover kunnen voeren. Het is voor hen namelijk ook van belang om te weten welke bepalingen gelden voor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Daarnaast laat deze betrokkenheid zien dat je niet tegenover elkaar staat, maar juist samenwerkt aan een goede school. Verus wil dan ook graag die gezamenlijkheid blijven benadrukken.”

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten