Publicatie-
datum:

16 september 2022

Publicatiedatum: 16 september 2022

Waarom is deze vraag nu zo van belang? Vanaf 1 augustus 2022 geldt dat de “Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in werking is getreden. Een van de onderdelen uit deze wet heeft betrekking op het studiekostenbeding.

Vanaf 1 augustus 2022 geldt dat alle studiekostenbedingen die verband houden met scholing die een werkgever verplicht moet aanbieden op grond van de wet of CAO, nietig zijn en er door de werkgever geen beroep meer op kan worden gedaan. Voor dergelijke opleidingen is het niet meer toegestaan om met de werknemer afspraken te maken over terugbetaling van de scholingskosten. Afgelopen december hebben wij op onze website al eerder aandacht besteed aan deze (toen nog toekomstige) wetswijziging.

Onbevoegde leerkrachten

Ondertussen is de wet in werking getreden en weten we ook meer over welke gevolgen dit heeft voor studiekostenovereenkomsten die met onbevoegde leerkrachten worden gesloten. Lange tijd was niet geheel duidelijk of ook voor deze situaties zou gaan gelden dat er geen terugbetalingsregeling meer mag worden afgesproken.

Kijkend naar de huidige onderwijswetgeving en cao’s lijkt daar geen expliciete verplichting in te staan voor een werkgever om de onbevoegde leerkracht scholing aan te bieden. Wij gingen er daarom vanuit dat het nog steeds mogelijk zou blijven om met onbevoegde leerkrachten studieafspraken te maken met daarin een terugbetalingsregeling. In juni van dit jaar heeft de minister bij Kamervragen over dit onderwerp onze visie bevestigd. De minister gaf het volgende aan:

Om les te kunnen geven op een school dient de werknemer te beschikken over een bepaalde onderwijsbevoegdheid. Deze kan worden behaald door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool of universiteit. Hoewel deze scholing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de functie, valt deze, in beginsel, niet onder scholing als bedoeld onder artikel 7:611a BW. Hieronder valt in beginsel niet, zoals hiervoor onder vraag 7 uiteengezet, ook de scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat waarover de werknemer bij eerste aanvang van de werkzaamheden al dient te beschikken om op grond van een wettelijke bepaling een functie te mogen uitvoeren. Deze scholing is niet per definitie hetzelfde als een bij wet door de werkgever verplicht te verstrekken opleiding. De omstandigheden van het geval bepalen of daarvan sprake is.

Geen wijziging

Aangegeven wordt dat scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma waarover een werknemer moet beschikken bij eerste aanvang van de werkzaamheden, in beginsel niet valt onder de scholing waarvoor geen studiekostenbeding meer mag worden afgesproken.

Vooralsnog lijkt dit er op te wijzen dat er op dit punt dus niets zal wijzigen. Het is nog steeds mogelijk een studiekostenbeding met terugbetalingsafregeling af te spreken met leerkrachten die hun lesbevoegdheid nog moeten halen.

Vragen?

Met vragen kun je terecht bij onze juridische helpdesk.

Deze bijdrage is geschreven door Rieneke Vink.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten