Publicatie-
datum:

19 januari 2023

Publicatiedatum: 19 januari 2023
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Betere prestaties in basisvaardigheden, aangescherpte kerndoelen voor rekenen/wiskunde en nieuwe kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Wat vind je van deze focus op basisvaardigheden?

“Er ligt in de huidige aanpak een accent op de basisvaardigheden taal en rekenen. Dat is omdat daar de meeste zorgen over bestonden in de politiek. SLO is bezig met de actualisering van de kerndoelen op deze leergebieden, maar doet dat wel vanuit een bredere context. Het gaat om het hele curriculum, dus ook de andere leergebieden moeten aan de beurt komen, en het gaat om een visie op onderwijs als geheel. Daarbij zijn de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming leidend. Wel belangrijk om dit erbij te bedenken.”

Scholen moeten aan de slag met hun curriculum. Maar ook hier is veel kritiek op gekomen, mede door de extra controles op doelgerichtheid die veel druk op onderwijsprofessionals leggen. Welke ruimte is er voor scholen om hun eigen keuzes te maken?

“Kerndoelen en eindtermen overkomen je niet, ze zijn bedoeld om er zelf onderwijs mee te maken. Scholen hebben in Nederland alle ruimte om dat te doen. Dat is de vrijheid van onderwijs. En dat niet alleen in de vrije ruimte, maar over de hele linie van het onderwijs. De overheid bepaalt het 'wat', maar de school het 'hoe'. Ik zou scholen ook willen oproepen mee te doen in de trajecten die nu lopen, ik bedoel de landelijke trajecten om te komen tot actualiseren van kerndoelen en eindtermen. SLO is daar nu mee bezig in opdracht van de minister.”

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 3 februari verkennen we kansen voor het christelijk onderwijs. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten?

“Er is de laatste jaren veel aandacht voor de actualisering en vernieuwing van het curriculum, zowel in po als in vo. Denk aan het traject van Curriculum.nu. Ik vind dat christelijke scholen zich hiervan meer bewust moeten zijn en zich expliciet toeleggen op de ontwikkeling van hun eigen curriculum. Dat is toch de ruggengraat van het onderwijs, ook als het gaat om bijvoorbeeld inhoudelijke accenten die ze willen aanbrengen of de samenhang tussen de vakken. Christelijk scholen zouden zich er meer bewust van moeten zijn dat hun identiteit in het curriculum tot uitdrukking komt. Ook christelijke scholen zijn te afhankelijk van wat onderwijsmethoden aanreiken. Scholen zouden eigenwijzer moeten worden. Ze moeten zelf de vraag beantwoorden wat goed onderwijs is. Dat vraagt, om te beginnen, curriculumbewustzijn.”

“Ik ben in september 2020 benoemd tot voorzitter van de wetenschappelijke curriculumcommissie. Die adviseert de minister hoe verder te gaan met de actualisering van het curriculum voor het funderend onderwijs (po en vo). De rapporten van de commissie zijn te vinden op: curriculumcommissie.nl. Het is zinvol werk en voor mij zijn opnieuw de ogen opengegaan voor het belang van een goed ontwikkeld curriculum voor de kwaliteit van het onderwijs, én voor het huiswerk dat we hier nog met elkaar hebben te doen.”

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten