Publicatie-
datum:

8 juni 2022

Publicatiedatum: 8 juni 2022
Burgerschap Identiteit Onderwijs en samenleving Onderwijskwaliteit Samen besturen

Zo wil Bisschop van minister Dennis Wiersma onder meer weten welke elf bouwstenen de onderwijsinspectie gebruikt voor het beoordelen van burgerschapsvorming bij de aanvraag van een nieuwe school.

Een ander struikelblok: doordat het burgerschapsonderwijs bij sommige aanvragen nog niet op vakniveau en in keuze van lesmethodes is uitgewerkt, worden deze afgewezen. Bisschop vraagt zich af of dit een wenselijke situatie is. Verus deelt eveneens zijn kritiek op hoe deze toespitsing op vakniveau haaks staat op de keuze van de wetgever om niet te bepalen op welke wijze en bij welke vallen burgerschapsonderwijs aan bod komt.

Vroege fase

Scholen geven dan ook kritiek op dat er van hen veel te gedetailleerde informatie wordt gevraagd in de uitwerking van het burgerschapsonderwijs. Met name als het gaat om de fase waarin deze scholen zich bevinden. Bisschop vraagt: hoe zijn zulke concrete eisen op een geloofwaardige manier te herleiden tot een wettelijk kader en hoe wordt rekening gehouden met het feit dat bestaande scholen een jaar respijt krijgen bij de invoering van de nieuwe wet?

Bisschop pleit in zijn vragen voor meer duidelijkheid over wat er van scholen wordt verwacht bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs. Zo zijn er aanvragen van scholen afgewezen die wel concreet op thema’s, met leerdoelen en leerlijnen van het burgerschapsonderwijs waren uitgewerkt. Bisschop wil weten hoe de minister ervoor gaat zorgen dat de inspectie beter communiceert over de doelen en verwachtingen. Daarnaast vraagt hij of de minister eveneens van mening is dat de inspectie op grond van het motiveringsbeginsel concreet moet aangeven waarom documenten die het burgerschapsonderwijs beschrijven niet toereikend zijn.

Betrokkenheid en medezeggenschap

Zoals eerder al genoemd, is hij kritisch op het feit dat er in een vroeg stadium al gedetailleerde uitwerking van het burgerschapsonderwijs wordt gevraagd. Hij kaart dan ook aan dat zulke keuzes juist pas goed gemaakt kunnen worden in afstemming met personeel en conform de geldende vereisten van betrokkenheid en medezeggenschap. Daarnaast vindt hij het bijzonder dat initiatieven van nieuwe scholen in detail op burgerschap worden beoordeeld, terwijl in her masterplan basisvaardigheden wordt beschreven dat er voor burgerschap nog nauwelijks onderwijsdoelen bekend zijn.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten