Publicatie-
datum:

19 juni 2023

Publicatiedatum: 19 juni 2023
Bedrijfsvoering Samen besturen

Inzet op ‘samen besturen’

Verus erkent het belang van strategisch personeelsbeleid voor het onderwijs. Vanuit onze missie om samen te werken aan geïnspireerd goed onderwijs dragen we dan ook actief bij aan de professionalisering en toerusting van de onderwijsbestuurder, die ten aanzien van het personeelsbeleid een grote (eind)verantwoordelijkheid draagt. Dat doet Verus door het aanbieden van leergangen, het adviseren en begeleiden van schoolbesturen en het uitbrengen van publicaties, zoals de publicatie Leidende principes van goed besturen.

Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Het idee achter het wetsvoorstel is volgens de memorie van toelichting dat strategisch personeelsbeleid kan helpen om een aantal personeelsproblemen in het onderwijs op te lossen. Zo zou het voorstel bijdragen aan het tegengaan van grote personeelstekorten en de uitstroom van startende leraren en aan het verminderen van de ontevredenheid over loopbaanmogelijkheden in het onderwijs. In het verlengde hiervan zou het wetsvoorstel bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Nergens wordt echter aangetoond dat dit wetsvoorstel daadwerkelijk bijdraagt aan deze doelen. Verus is dan ook van mening dat onder andere de noodzaak onvoldoende is onderbouwd en er forse risico’s kleven aan de uitvoerbaarheid. Naast inhoudelijke argumenten speelt er ook een aantal onderwijsrechtelijke argumenten een rol, zoals de verhouding van dit wetsvoorstel tot artikel 23 van de Grondwet. Kortheidshalve sluit Verus zich aan bij de inbreng van de PO-Raad en VOS/ABB en verzoekt de regering om zich te beraden op continuering van dit wetsvoorstel.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten