Publicatie-
datum:

16 mei 2024

Publicatiedatum: 16 mei 2024
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Pleidooi voor het pedagogisch perspectief als uitgangspunt

De profielorganisaties vragen nadrukkelijk aandacht voor een pedagogisch perspectief op onderwijs als basis voor het onderwijsbeleid. Het vertrekpunt van het onderwijs ligt in de menswording van de leerling. Dit vraagt om een duidelijke, betere balans tussen persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie, waarbij de uitgangspunten van beleid telkens vanuit deze drie doelfuncties samen worden geformuleerd. Het vraagt ook om vertrouwen en ruimte voor onderwijsprofessionals om leerlingen te bieden wat zij in hun context en met het oog op hun brede ontwikkeling nodig hebben, ook als het gaat om de gewenste opbrengsten te realiseren. Onderwijsbeleid, zowel van de overheid als van scholen en hun besturen, dient gericht te zijn op het faciliteren van leraren om hun werk op deze manier uit te kunnen voeren.

Tegenstellingen kunnen groter worden

De profielorganisaties zijn in dit kader verrast door de brief van minister Mariëlle Paul over de herijking van de sturing van het funderend onderwijs. Zonder dat er een fundamenteel gesprek over bedoeling en doelen van onderwijs met het gehele onderwijsmiddenveld heeft plaatsgevonden, wordt direct overgegaan naar de sturingsvraag en worden aannames gedaan die een eigen leven (kunnen) gaan leiden. De tegenstelling die wordt geschetst tussen onderwijsbesturen aan de ene kant en schoolleiders aan de andere kant, is een tegenstelling die niet is gebaseerd op de werkelijkheid. Evenwel worden op basis van die vooronderstelde tegenstelling denkrichtingen geponeerd en scenario's geschetst die eraan bij zullen dragen dat een dergelijke tegenstelling juist wel gaat ontstaan en die niet helpend zijn in het samen oplossen van de problemen.

Onderwijsraad spreekt ‘toonzetters’ aan

Ook de Onderwijsraad wijst maakt zich zorgen over de manier waarop er over schoolbesturen wordt gesproken. Dat blijkt uit een brief die het adviesorgaan dinsdag 14 mei aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo wordt er geconstateerd dat er verschillende, deels tegenstrijdige ideeën bestaan over waarom schoolbesturen er zijn en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn: “dat vormt een voedingsbron voor een weinig constructieve discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling in het onderwijs.” In de richting van overheidsfunctionarissen en politici onderstreept de Onderwijsraad dan ook “het belang van zorgvuldige uitlatingen, die recht doen aan de bestuurlijke verhoudingen, ook in het politiek debat”.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten