Publicatie-
datum:

12 januari 2023

Publicatiedatum: 12 januari 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Rechtsbescherming onder de maat

Het wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs maakt het onder meer mogelijk dat de minister rechtstreeks door middel van een (spoed)aanwijzing kan ingrijpen bij scholen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) wanbeheer. Het wetsvoorstel onderging in de loop van de tijd verschillende belangrijke wijzigingen, die te maken hadden met de definitie van wanbeheer en de criteria voor het kunnen geven van een (spoed)aanwijzing. Door deze wijzigingen is het wetsvoorstel complexer geworden en worden nieuwe open normen als “wezenlijk vermoeden” en “flagrante overtreding” niet geconcretiseerd. De rechtsbescherming van scholen blijft hierdoor onder de maat.

Nieuw advies Raad van State nodig

Waar bij het oorspronkelijke wetsvoorstel de nut en noodzaak volgens de Raad van State en Verus al niet werd aangetoond, geldt dit ten aanzien van het aangescherpte voorstel, dat nu in de Eerste Kamer voorligt, nog meer. Ook in de recente beantwoording van schriftelijke vragen van de Senaat slaagt de minister er niet in om overtuigend de urgentie van het voorstel te beargumenteren. In lijn met een eerder verstuurde brief roept Verus de senatoren op om in ieder geval de Raad van State het wetsvoorstel opnieuw te laten toetsen.

Over het SBLO Praemium

De Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht (SBLO) reikt doorgaans eens per twee jaar een prijs uit voor de beste scriptie of paper op het terrein van het onderwijsrecht. De jury bestond uit Berend Kamphuis en Gijsbert Leertouwer namens SBLO en Miek Laemers, Frank van Ommeren en Renée van Schoonhoven (voorzitter) vanuit de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De jury heeft unaniem de scripte van Jan R. Kraak als beste inzending aangewezen, die hij schreef in het kader van zijn VU-master Jurist en Overheid. De titel van zijn scriptie luidt ‘De ontwikkelingen in de wetgeving betreffende de burgerschapsopdracht in het onderwijs bezien vanuit handhavingsoogpunt’ en is te bekijken via https://sblo.online/publicatie...

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten