Publicatie-
datum:

9 april 2020

Publicatiedatum: 9 april 2020
Juridisch

De centrale examens in het voortgezet onderwijs vervallen dit jaar. De minister heeft op 8 april 2020 een tijdelijke slaag-zakregeling gemaakt in de vorm van een besluit met een bijbehorend servicedocument.

Deze tijdelijke slaag-zakregeling komt tegemoet aan het belang van de leerling om in deze bijzondere omstandigheden voor het examen te kunnen slagen, geeft inhoud aan het bewaken van het niveau van het onderwijs en biedt scholen een handreiking voor het extra werk dat op hen afkomt.

Enerzijds blijft de slaag-zakregeling zoveel mogelijk in stand, bijvoorbeeld waar het gaat om de kernvakkenregeling en het maximum aantal onvoldoendes. Anderzijds komt de tijdelijke regeling met een uitwerking van de praktische consequenties van het vervallen van de centrale examens. We lichten er enkele punten uit.

Resultaatverbeteringstoets (RV-toets) – verruiming in het belang van de leerling

Uiterlijk op 4 juni 2020 stellen scholen vast welke leerlingen zijn geslaagd of gezakt.

  • Leerlingen die op basis van hun schoolexamenresultaten zouden zijn gezakt of hun resultaten willen verbeteren mogen voor maximaal twee vakken een RV-toets maken in plaats van de reguliere herkansing voor één vak van het centraal examen. Dit is dus een verruiming.
    Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen voor maximaal drie vakken deelnemen aan RV-toetsen, namelijk het beroepsgerichte profielvak en twee avo-vakken. Bij de afname van een RV-toets voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook onderdeel vormen van de toets.
  • De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het gehele PTA van het betreffende vak. Stichting Cito ontwikkelt een handreiking om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen.

Hardheidsclausule

Voor leerlingen die door hun persoonlijke omstandigheden ernstig benadeeld worden door de manier waarop scholen toepassing hebben gegeven aan de examenregels 2020, heeft de minister een hardheidsclausule in het besluit opgenomen. Deze clausule houdt in, dat scholen leerlingen in individuele gevallen een extra mogelijkheid tot een resultaatverbeteringstoets kunnen bieden.

Als voorwaarde voor het toepassen van de hardheidsclausule geldt, dat er sprake moet zijn van een ‘onbillijkheid van overwegende aard’. Dat betekent dat de toepassing van de regels onevenredig uitpakt voor de individuele leerling in de ogen van het bevoegd gezag. Toepassing van de clausule betekent dus alleen dat de leerling een extra RV-toets kan maken, die uiteraard opnieuw moet worden beoordeeld.

Als de leerling het niet eens is met de school

Als een leerling het niet eens is met de examenuitslag zal hij of zij uiteraard eerst binnen de school de wegen bewandelen die voor hem of haar open staan.

Om scholen te ondersteunen in het zelf oplossen van eventuele conflicten over de SE’s maakt de VO-raad, in afstemming met de Inspectie, een handreiking over de meest voorkomende geschilpunten rond de SE’s (vergelijkbaar met de handreiking die de inspectie al eerder heeft ontwikkeld voor geschillen over CE-scores). Daarmee wordt geborgd dat deze wijze van geschillenbeslechting niet vrijblijvend is maar volgens richtinggevende kaders gebeurt.

Als de handreiking bekend is, zullen we je daarover verder berichten.

Monitoring examenresultaten door Minister

Nu de centrale examens dit jaar niet doorgaan, vervalt de meest neutrale toets van de prestaties van zowel de leerling als de school, zo schreven we eerder. Het is voor de leerling belangrijk dat het diploma als een volwaardig diploma wordt gezien. Om het niveau van het diploma te waarborgen en hierover transparant verantwoording af te leggen zullen de slagingspercentages van leerlingen worden gemonitord, inclusief de resultaten op de verschillende vakken.

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Afdeling Juridisch via 0348 74 44 48 of [email protected].

Gerelateerde berichten