Publicatie-
datum:

5 april 2023

Publicatiedatum: 5 april 2023

Indien de werknemer zich niet aan de regels van de werkgever met betrekking tot ziekte houdt, dan kan de werkgever maatregelen treffen om de werknemer alsnog te bewegen om zijn verplichtingen na te komen.

Opschorten

De werkgever mag alleen het loon opschorten wanneer hij niet de mogelijkheid heeft om te controleren of de medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt is door ziekte. Opschorten betekent dat de werkgever het salaris weer met terugwerkende kracht moet uitbetalen, als de werknemer zich alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen houdt, door zich bijvoorbeeld te laten controleren door een bedrijfsarts en indien daaruit blijkt dat de werknemer wel degelijk arbeidsongeschikt door ziekte was.

Stopzetten

Het stopzetten van het salaris betekent daarentegen dat het recht op loon compleet vervalt totdat de medewerker weer aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. De loondoorbetalingsverplichting herleeft niet meer over de verstreken periode. Een loonstop is dan ook een verdergaande maatregel dan de loonopschorting. Het stopzetten van loon kan onder meer indien de werknemer zijn genezing belemmert, indien hij weigert zonder deugdelijke grond passende arbeid te verrichten en indien de medewerker bijvoorbeeld weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak.

Gevolgen van een verkeerde toepassing

Het is van belang dat de werkgever kiest voor de juiste maatregel. Indien de werkgever kiest voor opschorting, terwijl het stopzetten had moeten zijn of andersom, dan vist de werkgever achter het net en behoudt de werknemer zijn recht op loon, ook al heeft hij niet voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen. Van een werkgever mag namelijk worden verwacht dat hij zijn woorden zorgvuldig kiest.

Let op

Het is van dus groot belang dat de werkgever goed motiveert welke sanctie wordt toegepast en waarom. Indien de werkgever kiest voor opschorting, terwijl het stopzetten had moeten zijn of andersom, dan kan deze vergissing de werkgever duur komen te staan. Ten slotte is van belang dat de werkgever, nadat de reden voor een van deze twee maatregelen bij hem bekend is geworden, de werknemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stelt en daarbij aangeeft dat, én waarom de werkgever over gaat tot opschorting dan wel stopzetting van het loon. Doet de werkgever dat niet direct, dan verliest de werkgever eveneens het recht om de medewerker daarvoor te sanctioneren.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Marco De Vita, jurist Arbeidsrecht- en Onderwijsrecht bij Verus Juridisch.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten