Publicatie-
datum:

10 januari 2024

Publicatiedatum: 10 januari 2024
Onderwijskwaliteit Samen besturen

In de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” is aangekondigd dat OCW een herijking gaat doen van de sturing in het funderend onderwijs. Voor deze herijking wordt nagedacht over de volgende vragen:

  1. Vanuit welke sturingsgedachte stuurt OCW het onderwijs aan? Hoe voorschrijvend moet de overheid daarin zijn?
  2. Wie moet er allemaal binnen de school meebeslissen over de keuzes die worden gemaakt en wat is daarvoor nodig?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat onderwijsgeld goed besteed wordt en dat voor iedereen duidelijk is welke keuze worden gemaakt?
  4. Wat kunnen we verbeteren aan de manier waarop de arbeidsvoorwaarden nu worden vastgesteld?

Data

Over deze vragen wil het OCW graag samen met het onderwijsveld nadenken. Daarom organiseert zij in januari vier bijeenkomsten waarin er van gedachten kan worden gewisseld over deze thema’s. Het gaat om drie fysieke bijeenkomsten en één digitale sessie. Tijdens de fysieke bijeenkomsten wordt ook een maaltijd verzorgd. De bijeenkomsten zijn op de volgende data:

  • 25 januari 2024, 16.00 tot 20:00 uur in Zwolle
  • 29 januari 2024, 16.00 tot 20.00 uur in Eindhoven
  • 30 januari 2024, 16.00 tot 20:00 uur in Rotterdam
  • 31 januari 2024, 19.00 tot 21:00 uur via Microsoft Teams

Ben je leraar, onderwijsondersteuner, lid van de (gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad, schoolleider, ouder, leerling, bestuurder of lid van het interne toezicht? Dan kun je je aanmelden via deze link.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten