Publicatie-
datum:

28 oktober 2020

Publicatiedatum: 28 oktober 2020
Bedrijfsvoering Samen besturen

De behandeling van de begroting van OCW vond plaats in de week voor de herfstvakantie. Deze week stemde de Kamer over een groot aantal moties.

Waarover spraken zij?

Het jaar 2021 is het laatste begrotingsjaar van dit kabinet. Veel Kamerleden blikten terug op vier jaren Ingrid van Engelshoven/Arie Slob. Natuurlijk was er kritiek, vooral bij de oppositie, dat er onvoldoende is geïnvesteerd in het onderwijs. Het lerarentekort is nog steeds een groot probleem waar met name de scholen in de ‘uitdagende’ wijken last van hebben. Ook thema’s als corona, werkdruk, lerarensalarissen en de curriculumherziening passeerden de revue.

Veel Kamerleden maakten eveneens van de gelegenheid gebruik om alvast vooruit te blikken op de verkiezingen van volgend jaar en de plannen die ze hebben op onderwijsgebied. Zo gaf Rudmer Heerema aan dat het voor de VVD denkbaar is dat het huidige systeem van jaargangen in het funderend onderwijs plaats maakt voor een veel flexibeler systeem. Hierbij zou op basis van mogelijkheden en behoeften onderwijs moeten worden gegeven.

Bovenmatige reserves

De reserves in het onderwijs kregen ook veel aandacht. Kamerbreed was er kritiek op die vaak bovenmatige reserves, waarbij met name de reserves van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs eruit sprongen. Ook minister Slob deelde die kritiek en hij gaf aan dat hij op zeer korte termijn met concrete stappen wil komen. Letterlijk zei hij: ‘Ik zal alle samenwerkingsverbanden vragen om gerichte plannen te maken om dit geld doelgericht uit te geven voor het doel waarvoor het is, namelijk zorg aan kinderen. En ik vertel ze nu al: als die plannen er niet komen of onvoldoende zijn en het geld op de plank blijft liggen, dan gaat vanaf volgend jaar dat geld daar weggehaald worden. Ik ga kijken hoe ik dat op een goede manier kan doen, zodat we het op een andere plek kunnen inzetten waar de noden het hoogst zijn. Het moet inderdaad maar een keer afgelopen zijn’.

Ontraden, toch aangenomen

Een drietal moties werd door minister Slob ontraden, maar zijn toch aangenomen door de Kamer.

De Kamerleden Michel Rog CDA) en Paul van Meenen (D66) vragen het kabinet om, in overleg met de onderwijssector en de Inspectie, te verkennen hoe voorkomen kan worden dat de indicator "onderbouwrendement" kansenbelemmerend en risicomijdend gedrag bij scholen onbedoeld versterkt. Zij willen bij dit punt een nieuwe vorm van toezicht en willen daarover geïnformeerd worden voor de Voorjaarsnota.

De Kamerleden Van Meenen en Lisa Westerveld (GL) vragen de regering om de verantwoording over de € 282 miljoen die is vrijgemaakt voor het voorkomen en bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis te vereenvoudigen en de mogelijkheid open te stellen om de middelen ook preventief in te zetten.

De Kamerleden leden Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP) en Westerveld vragen de regering voorrang te verlenen aan vitale sectoren ook in de verdeling van de sneltestcapaciteit.

Over de begroting zelf en de ingediende amendementen wordt in december gestemd.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten