Publicatie-
datum:

4 december 2019

Publicatiedatum: 4 december 2019
Bedrijfsvoering Samen besturen

De belangrijkste wijziging van Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen betreft de invoering van zogenaamde ‘richtingvrije planning’. Kort gezegd komt dit erop neer dat het aantonen van het leerlingpotentieel van een nieuwe school niet meer gebaseerd is op een rekenkundig bepaalde belangstelling (het actuele marktaandeel van een richting in de gemeente), maar op basis van een actief gemeten belangstelling onder ouders (via ouderverklaringen c.q. marktonderzoek).

De nieuwe methode om voldoende leerlingpotentieel aan te tonen, zal het stichten van een nieuwe school in het ene geval bemoeilijken en in het andere geval vergemakkelijken. Oftewel: de effecten van de nieuwe systematiek zijn zeer contextspecifiek.

Snel in actie of wachten?

Bent u voornemens om een nieuwe school te stichten? Neem dan contact met onze adviseurs op. Zij verkennen met u of schoolstichting kansrijk is volgens de bestaande systematiek of dat u beter kunt wachten. Het stichten volgens de huidige methode, via een indiening bij het Plan van Scholen bij de gemeente, vindt vermoedelijk al begin 2020 voor het laatst plaats. Dit betekent dat u al vóór 1 februari 2020 de benodigde documentatie aan moet leveren.

Ook het verzelfstandigen van een dislocatie of nevenvestiging in het basisonderwijs gaat veranderen. Hoewel de exacte systematiek nog niet bekend is, wordt dit naar inschatting vereenvoudigd. Toch kan het ook voor het verzelfstandigen zinvol zijn om de huidige mogelijkheden nog in kaart te laten brengen.

Kortom: wilt u nog op korte termijn aan de slag met het stichten of verzelfstandigen van uw school? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs! Overigens wijzigt het wetsvoorstel nog méér dan enkel de cijfermatige kant, ook hierover praten wij u graag bij.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten