Publicatie-
datum:

12 november 2019

Publicatiedatum: 12 november 2019

In de beschikking Werkhervattingskas staan twee gedifferentieerde premies, namelijk:

  • WGA
  • Ziektewet

Als de beschikking niet correct is vastgesteld betaalt u teveel. De premies gaan over de totale loonsom dus dit kan behoorlijk financieel “pijn” doen. Het UWV registreert alle gegevens met betrekking tot WGA (vast en flex) en Ziektewetuitkeringen: de hoogte van de uitkeringen, de ingangsdatum, het arbeidsongeschiktheidspercentage enzovoorts. Aan de hand van deze gegevens wordt vervolgens de premie bepaald. Hieraan ligt een complexe berekening ten grondslag.

Fouten gemaakt

Vanwege deze complexiteit worden door de Belastingdienst en in het verleden het UWV fouten gemaakt. De fouten hebben met name betrekking op:

  • uitkeringen die zijn ingegaan op het moment dat het dienstverband al was ontbonden (WGA) en die na de periode van nawerking (28 dagen) vallen (Ziektewet);
  • uitkeringen die vallen onder de “no-risk polis”;
  • uitkeringen als gevolg van ziekte door zwangerschap, bevalling en/of orgaandonatie.

Hoe controleert Verus?

Besturen met een loonsom tot € 337.000,- betalen een sectorpremie. Loonschade naar aanleiding van ziektegevallen worden niet doorbelast in de premie. Een controle is dan ook niet nodig.

Bij een loonsom boven € 337.000,- heeft instroom in de WGA/Ziektewet gevolgen voor de premie. We starten het onderzoek door het opvragen van de zogenoemde instroomlijsten bij de Belastingdienst. Op deze instroomlijsten worden de werknemers met een ZW- of WGA- uitkering vermeld die worden toegerekend aan de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Op basis van deze instroomlijsten stellen wij een checklist voor u samen. Vervolgens beoordelen wij in hoeverre de ZW- en WGA- uitkeringen terecht aan u zijn toegerekend. We controleren onder meer op juistheid en op mogelijke vrijstellingen en subsidies.

Bespaar

Als wij mogelijkheden voor besparingen zien, gaan wij in overleg met u over tot verdere actie om de besparing te realiseren. Hierbij kunt u denken aan het indienen van een herzieningsverzoek bij de Belastingdienst. U ontvangt een rapport met de resultaten van de controle.

Kosten

We voeren de Gedifferentieerde Premiecontrole uit samen met Aon, op no cure, no pay basis waarbij de kosten eenmalig 35% van het op initiatief van Aon behaalde voordeel zijn. Behalve een beperkte tijdsinvestering heeft u verder geen kosten. Het genoemde no cure no pay-tarief is exclusief BTW.

Deelname

Wilt u uw beschikking over 2020 of voorgaande jaren laten controleren? Of hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Carola van der Meeren (06-21818453, [email protected]).

Lees ook

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus
Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten