Publicatie-
datum:

3 oktober 2023

Publicatiedatum: 3 oktober 2023

Het medezeggenschapsstatuut moet eens per twee jaar worden vastgesteld door het bevoegd gezag na gekwalificeerde instemming van de (G)MR. Voor de reglementen geldt dat in beginsel alleen wanneer de verdeling van de advies- en instemmingsbevoegdheden afwijken van wat in de Wms zelf is neergelegd.

De eerste serie reglementen en statuten is in 2006 op onze site gezet. Op basis van opmerkingen en suggesties uit het veld wordt jaarlijks een herziene versie gepubliceerd. Van belang is dat in de toelichtingen de jurisprudentie tot en met juli 2023 is bijgewerkt. In 2022/ 2023 is de Wms gewijzigd als gevolg van de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Deze wijziging van de Wms maakt aanpassing van de bepalingen van het reglement en het statuut nodig. Nieuw is dat ook een model huishoudelijk reglement voor een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad is gepubliceerd. Dit document is niet verplicht.

Gebruikelijk is dat de reglementen en statuten in oktober van een kalenderjaar worden gepubliceerd.

Ook nu geldt weer: het zijn basisreglementen en -statuten. Ze laten ruimte voor eigen keuzes en het laatste wat we zouden willen is dat ze als pseudo-wetgeving worden opgevat.

• Basisstatuut medezeggenschap (po)

• Basisreglementen medezeggenschap (po)

• Basisstatuut medezeggenschap (vo)

• Basisreglementen medezeggenschap (vo)

• Huishoudelijk reglement

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij mr. Wim Voorwinden, mw. mr. Thérèse Penders en mr. Gert Will. Met eventuele opmerkingen of suggesties kun je je ook tot hen richten.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten