Publicatie-
datum:

6 januari 2021

Publicatiedatum: 6 januari 2021
Bestuur en samenwerking Juridisch Samen besturen

Het medezeggenschapsstatuut moet eens per twee jaar worden vastgesteld door het bevoegd gezag na gekwalificeerde instemming van de (G)MR. Voor de reglementen geldt dat in beginsel alleen wanneer de verdeling van de advies- en instemmingsbevoegdheden afwijken van wat in de Wms zelf is neergelegd.

De eerste serie reglementen en statuten is in 2006 op onze site gezet. Op basis van opmerkingen en suggesties uit het veld wordt jaarlijks een herziene versie gepubliceerd. Van belang is dat in de toelichtingen de jurisprudentie tot en met november 2020 is bijgewerkt. Er zijn in 2019/2020 geen wetswijzigingen van de Wms geweest die aanpassing van de bepalingen in het reglement en het statuut zelf nodig maakten.

Gebruikelijk werden de reglementen en statuten in oktober van een kalenderjaar gepubliceerd.

Publicatie

Daar is dit jaar even mee gewacht in verband met de publicatie van de definitieve data van inwerking treden van een tweetal wetten: de wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs op 1 januari 2021 en de wet Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdragen hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten op 1 augustus 2021.

In de toelichting bij de vrijwillige ouderbijdrage en in de medezeggenschapsreglementen VO bij de toelichting over het schrappen van de onderwijs- en examenregeling is aandacht aan de wijzigingen besteed.

Alle documenten zijn voor 1 januari 2021 op de website van Verus geplaatst. Ook nu geldt weer: het zijn basisreglementen en -statuten. Ze laten ruimte voor eigen keuzes en het laatste wat we zouden willen is dat ze als pseudo-wetgeving worden opgevat.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij mr. Kees Jansen, telefoon: 06 51 95 32 69, e-mail: [email protected]. Met eventuele opmerkingen of suggesties kunt u zich ook tot hem wenden.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten