Publicatie-
datum:

3 april 2020

Publicatiedatum: 3 april 2020
Onderwijs en samenleving Samen leven

De inspectie past haar toezicht aan de gewijzigde omstandigheden en doet dat alsvolgt:

  • Tot de zomer start de inspectie geen nieuwe vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en hun scholen/opleidingen en bij samenwerkingsverbanden waar bezoeken op locatie onderdeel van zijn
  • De inspectie heeft onderzoeken die voor de schoolsluiting bij besturen en scholen/opleidingen in uitvoering waren ‘on hold’ gezet
  • Voor herstelopdrachten en herstelonderzoek geldt dat de inspectie per geval bekijkt wat er mogelijk is
  • De inspectie zet haar toezicht bij lopende risicodossiers voort, waar nodig aangepast aan de omstandigheden
  • Onderzoeken op verzoek of een school de waardering ‘Goed’ kan krijgen gaan in principe door, wanneer de scholen weer open zijn

Centrale eindtoets / examens

De inspectie beraadt zich nog op de precieze consequenties van het niet doorgaan van de centrale eindtoets in het primair onderwijs en het centraal examen in het voortgezet onderwijs voor haar oordelen.

Verder gaat de inspectie de komende periode informatie verzamelen over wat besturen en scholen in deze periode van schoolsluiting doen om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren en hoe zij invulling geven aan de schoolexamens.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten