Publicatie-
datum:

11 november 2020

Publicatiedatum: 11 november 2020
Juridisch

Wat was er aan de hand? Een docent had van mei tot en met oktober 2018 zwangerschapsverlof genoten. Een deel van het zwangerschapsverlof viel dus in de schoolvakanties.

Volgens de CAO VO (artikel 14 lid 7) behoudt de vrouwelijke werknemer in een dergelijke situatie ten minste aanspraak op het vakantieverlof dat samenvalt met de zomervakantie en het tijdvak van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Samenloop van andere schoolvakanties dan de zomervakantie wordt volgens de CAO niet gecompenseerd. Hierdoor kon de docente negen dagen van de meivakantie niet inhalen.

Samenloopbepaling nietig

Volgens de Hoge Raad is dit ongelijke behandeling. Zwangere vrouwen worden op deze manier benadeeld ten opzichte van mannelijke collega’s. De CAO-bepaling is in strijd met artikel 7:646 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de werkgever geen onderscheid mag maken tussen mannen en vrouwen, en art. 5 lid 1, aanhef en onder e van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dat verbiedt onderscheid te maken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Verder merkt de Hoge Raad op dat artikel 3:4 Wet Arbeid en Zorg (Wazo) bepaalt dat dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer zijn arbeid niet verricht wegens (onder meer) zwangerschaps- of bevallingsverlof, niet kunnen worden aangemerkt als vakantie. De CAO-bepaling is nietig, aldus de Hoge Raad.

Gevolgen

De uitspraak zou kunnen betekenen dat vrouwelijke docenten op grond van de wettelijke vervaltermijn van vijf jaar voor bovenwettelijke vakantiedagen binnen vijf jaar na hun zwangerschapsverlof om compensatie kunnen verzoeken van niet-genoten vakantiedagen die in hun verlof buiten de zomervakantie vielen.

De gevolgen voor de school kunnen dus aanzienlijk zijn. Als docenten aanspraak maken op meer verlof dan voorzien, kan het een uitdaging zijn dit goed op te vangen. Zeker in een periode waarin het voor scholen als gevolg van corona toch al lastig kan zijn vervanging rond te krijgen.

Wanneer docenten om compensatie van vakantiedagen vragen kan het dan ook raadzaam zijn met hen in overleg te treden over wanneer de vakantiedagen ingehaald kunnen worden. De docent doet hiervoor wellicht een voorstel. Er dient dan een belangenafweging plaats te vinden waarbij ook met de belangen van de school en het onderwijs rekening moet worden gehouden.

Voor vragen kun u contact opnemen met de juridische Helpdesk van Verus.

Gerelateerde berichten