Publicatie-
datum:

11 juli 2019

Publicatiedatum: 11 juli 2019
Bestuur en samenwerking

Verschuiving in de samenleving

Onlangs vroegen we alle leden van Verus een vragenlijst in te vullen over de maatschappelijke verankering van scholen en specifiek de rol van de schoolvereniging hierin. Liefst 197 keer is die vragenlijst ingevuld. Een teken dat dit thema leeft onder scholen en dat velen bezig zijn met vragen rondom betrokkenheid bij een school, bijvoorbeeld omdat de schoolvereniging er niet meer is, of niet echt lekker loopt. Dat past overigens in een bredere tendens waarin allerlei instituties zoals politieke partijen, vakbonden en kerken, het ledenaantal zien afnemen en zoeken naar nieuwe manieren om mensen te betrekken.

Eerste resultaten

In november van dit jaar worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd op een netwerkbijeenkomst, maar vooruitlopend daarop laten we al enkele eerste resultaten op basis van de vragenlijst zien:

1
  • De meerderheid van de onderwijsinstellingen valt niet (meer) onder een vereniging, maar heeft gekozen voor een stichting – en deze trend zet zich verder door.
  • Enkele scholen hebben naast de stichting nog een aparte vereniging voor ouders en betrokkenen.
  • Het aantal leden van de vereniging neemt bij meer dan de helft van de scholen af
2

Rol van de vereniging

De overgrote meerderheid van de respondenten ziet de schoolvereniging vooral in de klassieke rol van toezichthouder op en bewaker van de christelijke identiteit. Veel minder vaak wordt de vereniging gezien als platform voor het delen van kennis of als netwerk van ouders en alumni, terwijl deze twee laatste rollen juist vaak gekoppeld worden aan de opgerichte vriendenstichtingen.

3 0

De data roepen nieuwe vragen op die de komende maanden verder verkend worden. Wat betekent het bijvoorbeeld dat betrokkenen de schoolvereniging vooral als toezichthouder en identiteitsbewaker zien? En hoe verhoudt deze rolopvatting zich tot het dalende ledenaantal? Wat volgt is een gespreksronde van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur met leden van VERUS.

Gerelateerde berichten