Publicatie-
datum:

9 september 2020

Publicatiedatum: 9 september 2020
Bedrijfsvoering Samen sterker

Mocht een van bovenstaande zaken voor jouw bestuur gelden, dan is het ontzettend belangrijk om vóór beëindiging van een verzekering, denk aan bijvoorbeeld de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, hiervan melding te maken. Ook als er nog lopende kwesties zijn, moeten deze proactief bij de verzekeraar worden gemeld. Let op: per fusiedatum eindigen in sommige gevallen de aansprakelijkheid- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen waardoor er vanaf die datum geen dekking meer is voor claims uit de voorliggende periode.

Ook een aandachtspunt zijn de zieke- en arbeidsongeschikte medewerkers. Met betrekking tot hun rechten en plichten is het belangrijk om vooraf duidelijk in kaart te brengen waar de aansprakelijkheid en toerekenbaarheid van deze medewerkers na een fusie of overname komt te liggen. Wettelijk gezien wordt het nieuwe schoolbestuur aansprakelijk voor deze medewerkers. Het nalaten van wettelijk verplichte acties met betrekking tot zieke en arbeidsongeschikte medewerkers, zoals re-integratie activiteiten, kunnen leiden tot sancties voor het nieuwe schoolbestuur.

Verzekeringen

In ons artikel van 27 mei jl. hebben wij al gesproken over fusies en overnames. Met name over de overname van Loyalis door ASR. In algemene zin zien wij dat bij fusies en overnames van verzekeraars regelingen om bijvoorbeeld administratieve redenen worden aangepast. Als gevolg van een fusie of overname bestaat de mogelijkheid dat bestaande (verzekerings)producten niet meer worden aangeboden en vervangen worden door andere (verzekerings)producten. Ook bestaat de kans dat bij de aanvraag van een nieuwe offerte de huidige verzekeraar geen offerte meer aanbiedt. Navraag bij Loyalis leverde overigens op dat zij de Ipap-regelingen, de collectieve regeling voor aanvullende verzekering, voorlopig niet zullen aanpassen.

Als organisatie in de publieke sector ben je gehouden aan de (Europese) aanbestedingsregels. Daar wordt steeds strenger op gecontroleerd. Bij het verlengen van verzekeringscontracten, zoals bijvoorbeeld WGA eigen risicodragerverzekeringen of Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kun je met de (Europese) aanbestedingsregels te maken krijgen. Een aanbestedingstraject is een langdurig en complex traject en waarbij tijdig starten is aan te raden. Verus kan je hierbij helpen.

Je kunt contact opnemen met Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten