Publicatie-
datum:

31 mei 2023

Publicatiedatum: 31 mei 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Na een periode van veel wisselingen in het bestuur van Verus (2017-2019), is de RvT content met de huidige situatie van stabiliteit en de gewenste ontwikkeling van de vereniging. Sinds 15 november 2019 is Berend Kamphuis voorzitter CvB. Per 1 juli 2020 is het CvB gecompleteerd met Mark Buck in de rol van lid CvB.

Samen hebben zij in de afgelopen jaren gezorgd voor stevige stappen voorwaarts op basis van een gedegen visie. Zij hebben intensief gewerkt aan de realisatie van het strategische beleidsplan, waarin vrijheid voor onderwijs, geïnspireerd goed onderwijs en de doorontwikkeling van de vereniging centraal staan. Zij hebben ook gezorgd voor een stabiele financiële situatie, die randvoorwaardelijk is voor de gezonde doorontwikkeling van Verus als organisatie en vereniging.

Voordracht

Statutair is bepaald dat bestuursleden van Verus voor vier jaar worden benoemd en dat zij na afloop van hun zittingstermijn eenmaal kunnen worden herbenoemd. Tegen deze achtergrond heeft de RvT zich gebogen over de aflopende (eerste) benoemingstermijnen van zowel Berend Kamphuis per 15 november 2023 als Mark Buck per 1 juli 2024. Daarbij is ook de pensioendatum van Berend Kamphuis (2 maart 2025) in ogenschouw genomen. Berend heeft een eerdere ‘wisseling van de wacht’ voorgesteld omwille van een goede overdracht en behoud van continuïteit.

De RvT heeft besloten om beide CvB-leden voor te dragen aan de ALV ter herbenoeming voor een tweede termijn. Inmiddels is daar dus mee ingestemd door de ALV. Daarbij zal Mark Buck per 1 juli 2024 de functie van voorzitter CvB op zich nemen. Berend Kamphuis zal van 1 juli 2024 tot zijn pensioendatum de functie van lid CvB op zich nemen.

Alle Verus-leden hebben de agenda en stukken van de ALV (31 mei jl.) ontvangen, waaronder de voordrachtsnotitie ten aanzien van de herbenoeming.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten